10 210 230 лв. са предвидените приходи на Община Рудозем за 2019 г.

Проектът за бюджет е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2019 г.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

_ Законът за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;

_ ПМС №334/21.12.2018г.;

_ Законът за публичните финанси;

_ Указанията на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините за 2019г.

 

Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:

_ Стандартите за делегираните от държавата дейности;

_ Предложенията постъпили от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

_ Изпълнението на бюджета за 2018 г.;

_ Планираните за 2019 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;

_ Бюджетът на община Рудозем за 2019 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната.

_ Минимална работна заплата – 560 лв.от 01.01.2019г.

 

 

За бюджет 2019г. общината си поставя следните цели:

1.Подобряване на финансова стабилност.

2.Намаляване на просрочените вземания и задължения.

3.Ефективно управление на ресурсите по спечелени проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

4.Не поемане на нови задължения, които не са финансово обезпечени.

 

        Разработеният бюджет на общината за 2019г. отразява намеренията на общината за провеждане на  финансова политика.

Приоритети са – образование, транспорт, транспортна инфраструктура, здравеопазване и екология.

         Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в община Рудозем са:

- Направление „Образование”;

- СУ „Св.Св. Кирил  и Методий” гр. Рудозем;

- СУ „Христо Ботев” с. Чепинци;

- ОУ „Христо Ботев” с. Елховец.

         Всички училища и детски градини са финансирани, чрез бюджета на общината, съгласно определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности, детските градини и със собствени средства от местния бюджет.

 

        Свързани лица – организации с нестопанска цел са Народни читалища – 10бр.:

 

"Христо Ботев 2000"

гр.Рудозем

"Нов живот 1948"

с.Чепинци

"Звезда 1950"

с.Елховец

"Христо Ботев 1967"

с.Оглед

"Пробуда 1967"

с.Пловдивци

"Напредък 2006"

с.Войкова лъка

"Развитие 2008"

с.Борие

"Родопчанка 2008"

с.Рибница

"Кичика 2005"

„Коритата 2011”

с.Сопопот

с.Коритата

 

 

Всички читалища са финансирани, чрез бюджета на общината, съгласно определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2019г. единния разходен стандарт е 9 490лв. за 17 натурални показатели.

 

А. ПО ПРИХОДА

 

        Приходите  на община Рудозем за 2019г. са в размер на  10 210 230лв. или с 1 130 558лв. спрямо първоначалния план към 01.01.2018г.

 

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ.

 

         Предвидените с проектобюджета на Република България за 2019г. размери на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на община Рудозем са, както следва:

- Средства    за    финансиране    на    делегираните    от     държавата    дейности    в    размер  на

5 859 123лв. и преходен остатък в размер на 214 750лв.

 Средства за финансиране на местни дейности /вкл. обща изравнителна субсидия/ в размер на   4 351 107лв., в това число:

 

 • Обща изравнителна субсидия в размер на 881 600лв.
 • Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 223 400лв.
 • Капиталова субсидия в размер на 532 200лв.
 • Преходен остатък от 2018г. в размер на 1 455 208лв.

 

        При разработването на проектобюджета, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените.

 

II. ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ.

 

Собствени бюджетни приходи, в това число:

 

Имуществени данъци – 406 000лв.

Неданъчни приходи – 1 045 916лв.

 

Разчетени   са   средства   за   погашения:

 

 • по дългосрочен кредит към „Инвестбанк” АД  в размер на  133 333лв. главница  и лихва 46 000лв.
 • по дългосрочен кредит при условията на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси към МФ за рефинансиране на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 336 000лв.

 

 

Структура на приходите с държавен характер:

 

Наименование

Проект към 01.01.2019г

План към 01.01.2018г

1

Обща субсидия за делег.държ.дейности

5 859 123лв.

5 025 546лв.

 

Структура на собствените приходи:

 

Наименование

Проект за 2019г./лв.

План към 01.07. 2018г./лв.

1.

Имуществени данъци

406 000

614 769

2.

Неданъчни приходи

1 045 916

1 181 603

2.1.

Приходи и доходи от собственост

65 000

58 000

2.2.

Общински такси

443 986

422 778

2.3.

Глоби,санкции и наказател. лихви

21 000

30 000

2.4.

Други неданъчни приходи

35 000

20 000

2.5.

Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите

 • 24 000
 • 18 000

2.6.

Продажба на нефин.активи

454 930

612 325

2.7.

Приходи от концесии

30 000

30 000

2.8

Помощи,дарения и др.

20 000

26 500

 

 

Б. ПО РАЗХОДА

 

         Разходите на община Рудозем за 2019г. са в размер на  10 210 230лв. от тях:

За делегирани държавни дейности са разчетени – 5 859 123лв.

За общинските дейности се предвиждат общо – 4 351 107лв., в това число за капиталови разходи.

         Съгласно Единната бюджетна класификация за 2019г., разходите се разделят на:

Разходи за заплати и възнаграждение на персонала, наети по трудови и служебни правоотношения.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущ ремонт, външни услуги, учебни помагала, храна и други в съответствие с дейността.

Субсидиите за читалища, за медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи.

 

 ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

I. Функция „Общи държавни служби” -  1 277 656лв.

В тази функция са разчетени средствата за дейностите „Общинска администрация" и „Общински съвет".

1.3а дейност „Общинска администрация" разходите са в размер на 1 190 304лева. от тях. в:

държавни дейности – 631 028 лв. са разчетени средствата за заплати и осигурителни плащания на персонала.

Местни дейности – 478 682 лева за разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.25/; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката и всички веществени разходи по издръжка на сградите на администрацията и кметствата и служебните автомобили, капиталови разходи, възнаграждения и осигурителни плащания на експертния съвет и други по граждански договор.

2. За дейност „Общински съвет" са разчетени средства в размер на 87 352лв. за възнаграждения, осигурителни плащания на общинските съветници, както и разходи за материали, външни услуги и командировки. Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.

 

 

II. Функция „Отбрана и сигурност " – 175 709лв.
В тази функция са разчетени средства за държавни дейности:

Дейност „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии” - средствата са в размер на 85 283 лв. за заплати и осигурителни плащания на дежурни и персонал в Пунктовете за управление, тяхната издръжка, както и издръжката на военния отдел.

За доброволни формирования за защита при бедствия 27 689лв.

 

Дейност „Полиция,вътрешен ред и сигурност” – 62 737лв., от тях са предвидени средствата за заплати, осигурителни плащания и издръжка на обществените възпитатели и местната комисия за борба срещу противообществените прояви и детски педагогически стаи.

 

III. Функция  „Образование”.

Във функция „Образование" са разчетени средства в размер на  4 621 351лв. за

следните дейности:

1. Дейност „Детски градини" – 1 362 195лв.

В делегираната от държавата дейност са разчетени средства в размер на 1 136 345 лв. за заплати, осигурителни плащания на педагогическия персонал и издръжка на подготвителните групи към ДГ.

В местни дейности са заложени средства в размер на 225 850лв. за цялостната издръжка на детските градини.

Дейност „Общообразователни училища" е изцяло държавна отговорност и са разчетени средства в размер на 3 167 526лв. от единните разходни стандарти за цялостната издръжка и капиталови разходи на трите общински училища на територията на община Рудозем. Планиран резерв в училищата в държавни дейности 4 500лв.

Дейност „Други дейности по образованието" – 91 630лв. са заложени средства за
заплати, осигурителни плащания и разходи на счетоводния персонал към функцията,
които са местна отговорност и включени капиталови разходи в размер на 56 400лв.

 

IV. Функция „Здравеопазване" – 99 250лв.

Дейност „МБАЛ” планувани средства за възстановяване за ел.енергия с знак минус 10 000лв.

Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища" – 89 250 лв. средства за заплати, осигурителни плащания и издръжката на здравните кабинети, които се намират в детските градини и в училищата.

Дейност „Други дейности по здравеопазването” – 20 000лв., субсидиране дейността на „Медико-диагностична лаборатория Рудозем” ЕООД.

 

V.          Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 356 511 лв.

В тази функция средствата, които са заложени са за дейности с държавен и местен характер. От тях:

Дейност „Програми за временна заетост” -  заплати и осигурителни плащания, съгласно поети ангажименти по ОПЧР – 2 257лв., в държавни дейности 1 857лв. и местни дейности 400лв.

Дейност „Център за обществена подкрепа” – 113 172лв., средства за заплати, осигурителни плащания, текущи ремонти и издръжка в държавни дейности.

Дейност „Дневен център за лица с увреждания” – 241 082лв., средства за заплати, осигурителни плащания, текущи ремонти и издръжка в държавни дейности.

 

VI.Функция  „Жилищно строителство, БКС  и  опазване  на  околната  среда" –   3 122 202лв.

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.
Дейностите, които се финансират са:

Дейност „Водоснабдяване и канализация" – 304 374лв. разходи за изразходена вода, включваща и  обществените чешми и капиталови разходи в размер на 281 874лв.

Дейност „Осветление на улици и площади" –157 240лв. средства за ел.енергия, материали и текущ ремонт на уличното осветление, закупуване на софтуер в размер на 5 000лв.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие" – 2 381 014лв. разчетени средства за заплати, осигурителни
вноски, издръжка и капиталови разходи /в размер на 2 116 280лв/ по проектиране, изграждане, ремонта и поддържането на тротоари, площади и пространства в града и
населените места.

Дейност „Чистота" – 279 574 лв. са разчетени средства за възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка и отчисления към РИОСВ. Отчисленията са заложени в приходен параграф 93-36”Друго финансиране” със знак минус в размер на 59 884лв.

 

VII.       Функция ..Почивно дело, култура, религиозни дейности" – 184 406лв.
В тази функция са отразени:

В държавни дейности:

Дейност „Читалища" – 161 330 лв. изцяло държавна отговорност, която сума е за финансиране на читалищната дейност. Субсидират са 17 бройки.

В местни дейности:

Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 23 076лв, за заплати, осигурителни плащания, ел.енергия, вода, материали, външни услуги  и застраховка.

 

VIII.      Функция „Икономически дейности и услуги" – 312 145лв.

В тази функция разходите са по дейности, както следва:

Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" местни дейности- 257 370лв., в която дейност са разчетени средства материали, за зимно поддържане и капиталови разходи в размер на 9 800лв.

Дейност „Други дейности по транспорта" местни дейности– 54 775лв. средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на персонал зает в звено „Транспорт".

 

IX.        Функция „Разходи некласифицирани в други функции" –61 000лв.

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи. Заложени са средства, които са за лихвени плащания по дългосрочния заем на общината към „Инвестбанк" АД.

Дейност „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” са планувани средства в  размер  на

15 000лв.

        Общинския бюджет е публичен и финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. 

       Община Рудозем се придържа към политика, запазваща обема на предоставяните на населението Публични услуги в рамките на ограничения финансов ресурс, при намалени постъпления от собствени приходи. Постигането на устойчивост на бюджета е трудна задача, тъй като местните финанси са силно зависими от държавния бюджет, националните политики, а също така и от усвояването на европейските средства.

        Разходването на средствата по СЕС ще се извършва съобразно разписаните бюджети по съответните оперативни програми и програмата за развитие на селските райони.   

       

         В проектобюджета на община Рудозем за 2019г. са заложени преходните остатъци от 2018г.

 

 

                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ:……………

МР/                                                                                                                             /Румен Пехливанов/

 

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
10 210 230 лв. са предвидените приходи на Община Рудозем за 2019 г.
10.04.2019 | 14:12
3852
снимка: teacher.bg

Проектът за бюджет е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2019 г.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

_ Законът за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;

_ ПМС №334/21.12.2018г.;

_ Законът за публичните финанси;

_ Указанията на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините за 2019г.

 

Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:

_ Стандартите за делегираните от държавата дейности;

_ Предложенията постъпили от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

_ Изпълнението на бюджета за 2018 г.;

_ Планираните за 2019 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;

_ Бюджетът на община Рудозем за 2019 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната.

_ Минимална работна заплата – 560 лв.от 01.01.2019г.

 

 

За бюджет 2019г. общината си поставя следните цели:

1.Подобряване на финансова стабилност.

2.Намаляване на просрочените вземания и задължения.

3.Ефективно управление на ресурсите по спечелени проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

4.Не поемане на нови задължения, които не са финансово обезпечени.

 

        Разработеният бюджет на общината за 2019г. отразява намеренията на общината за провеждане на  финансова политика.

Приоритети са – образование, транспорт, транспортна инфраструктура, здравеопазване и екология.

         Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в община Рудозем са:

- Направление „Образование”;

- СУ „Св.Св. Кирил  и Методий” гр. Рудозем;

- СУ „Христо Ботев” с. Чепинци;

- ОУ „Христо Ботев” с. Елховец.

         Всички училища и детски градини са финансирани, чрез бюджета на общината, съгласно определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности, детските градини и със собствени средства от местния бюджет.

 

        Свързани лица – организации с нестопанска цел са Народни читалища – 10бр.:

 

"Христо Ботев 2000"

гр.Рудозем

"Нов живот 1948"

с.Чепинци

"Звезда 1950"

с.Елховец

"Христо Ботев 1967"

с.Оглед

"Пробуда 1967"

с.Пловдивци

"Напредък 2006"

с.Войкова лъка

"Развитие 2008"

с.Борие

"Родопчанка 2008"

с.Рибница

"Кичика 2005"

„Коритата 2011”

с.Сопопот

с.Коритата

 

 

Всички читалища са финансирани, чрез бюджета на общината, съгласно определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2019г. единния разходен стандарт е 9 490лв. за 17 натурални показатели.

 

А. ПО ПРИХОДА

 

        Приходите  на община Рудозем за 2019г. са в размер на  10 210 230лв. или с 1 130 558лв. спрямо първоначалния план към 01.01.2018г.

 

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ.

 

         Предвидените с проектобюджета на Република България за 2019г. размери на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на община Рудозем са, както следва:

- Средства    за    финансиране    на    делегираните    от     държавата    дейности    в    размер  на

5 859 123лв. и преходен остатък в размер на 214 750лв.

 Средства за финансиране на местни дейности /вкл. обща изравнителна субсидия/ в размер на   4 351 107лв., в това число:

 

 • Обща изравнителна субсидия в размер на 881 600лв.
 • Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 223 400лв.
 • Капиталова субсидия в размер на 532 200лв.
 • Преходен остатък от 2018г. в размер на 1 455 208лв.

 

        При разработването на проектобюджета, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените.

 

II. ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ.

 

Собствени бюджетни приходи, в това число:

 

Имуществени данъци – 406 000лв.

Неданъчни приходи – 1 045 916лв.

 

Разчетени   са   средства   за   погашения:

 

 • по дългосрочен кредит към „Инвестбанк” АД  в размер на  133 333лв. главница  и лихва 46 000лв.
 • по дългосрочен кредит при условията на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси към МФ за рефинансиране на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 336 000лв.

 

 

Структура на приходите с държавен характер:

 

Наименование

Проект към 01.01.2019г

План към 01.01.2018г

1

Обща субсидия за делег.държ.дейности

5 859 123лв.

5 025 546лв.

 

Структура на собствените приходи:

 

Наименование

Проект за 2019г./лв.

План към 01.07. 2018г./лв.

1.

Имуществени данъци

406 000

614 769

2.

Неданъчни приходи

1 045 916

1 181 603

2.1.

Приходи и доходи от собственост

65 000

58 000

2.2.

Общински такси

443 986

422 778

2.3.

Глоби,санкции и наказател. лихви

21 000

30 000

2.4.

Други неданъчни приходи

35 000

20 000

2.5.

Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите

 • 24 000
 • 18 000

2.6.

Продажба на нефин.активи

454 930

612 325

2.7.

Приходи от концесии

30 000

30 000

2.8

Помощи,дарения и др.

20 000

26 500

 

 

Б. ПО РАЗХОДА

 

         Разходите на община Рудозем за 2019г. са в размер на  10 210 230лв. от тях:

За делегирани държавни дейности са разчетени – 5 859 123лв.

За общинските дейности се предвиждат общо – 4 351 107лв., в това число за капиталови разходи.

         Съгласно Единната бюджетна класификация за 2019г., разходите се разделят на:

Разходи за заплати и възнаграждение на персонала, наети по трудови и служебни правоотношения.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущ ремонт, външни услуги, учебни помагала, храна и други в съответствие с дейността.

Субсидиите за читалища, за медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи.

 

 ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

I. Функция „Общи държавни служби” -  1 277 656лв.

В тази функция са разчетени средствата за дейностите „Общинска администрация" и „Общински съвет".

1.3а дейност „Общинска администрация" разходите са в размер на 1 190 304лева. от тях. в:

държавни дейности – 631 028 лв. са разчетени средствата за заплати и осигурителни плащания на персонала.

Местни дейности – 478 682 лева за разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.25/; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката и всички веществени разходи по издръжка на сградите на администрацията и кметствата и служебните автомобили, капиталови разходи, възнаграждения и осигурителни плащания на експертния съвет и други по граждански договор.

2. За дейност „Общински съвет" са разчетени средства в размер на 87 352лв. за възнаграждения, осигурителни плащания на общинските съветници, както и разходи за материали, външни услуги и командировки. Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.

 

 

II. Функция „Отбрана и сигурност " – 175 709лв.
В тази функция са разчетени средства за държавни дейности:

Дейност „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии” - средствата са в размер на 85 283 лв. за заплати и осигурителни плащания на дежурни и персонал в Пунктовете за управление, тяхната издръжка, както и издръжката на военния отдел.

За доброволни формирования за защита при бедствия 27 689лв.

 

Дейност „Полиция,вътрешен ред и сигурност” – 62 737лв., от тях са предвидени средствата за заплати, осигурителни плащания и издръжка на обществените възпитатели и местната комисия за борба срещу противообществените прояви и детски педагогически стаи.

 

III. Функция  „Образование”.

Във функция „Образование" са разчетени средства в размер на  4 621 351лв. за

следните дейности:

1. Дейност „Детски градини" – 1 362 195лв.

В делегираната от държавата дейност са разчетени средства в размер на 1 136 345 лв. за заплати, осигурителни плащания на педагогическия персонал и издръжка на подготвителните групи към ДГ.

В местни дейности са заложени средства в размер на 225 850лв. за цялостната издръжка на детските градини.

Дейност „Общообразователни училища" е изцяло държавна отговорност и са разчетени средства в размер на 3 167 526лв. от единните разходни стандарти за цялостната издръжка и капиталови разходи на трите общински училища на територията на община Рудозем. Планиран резерв в училищата в държавни дейности 4 500лв.

Дейност „Други дейности по образованието" – 91 630лв. са заложени средства за
заплати, осигурителни плащания и разходи на счетоводния персонал към функцията,
които са местна отговорност и включени капиталови разходи в размер на 56 400лв.

 

IV. Функция „Здравеопазване" – 99 250лв.

Дейност „МБАЛ” планувани средства за възстановяване за ел.енергия с знак минус 10 000лв.

Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища" – 89 250 лв. средства за заплати, осигурителни плащания и издръжката на здравните кабинети, които се намират в детските градини и в училищата.

Дейност „Други дейности по здравеопазването” – 20 000лв., субсидиране дейността на „Медико-диагностична лаборатория Рудозем” ЕООД.

 

V.          Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 356 511 лв.

В тази функция средствата, които са заложени са за дейности с държавен и местен характер. От тях:

Дейност „Програми за временна заетост” -  заплати и осигурителни плащания, съгласно поети ангажименти по ОПЧР – 2 257лв., в държавни дейности 1 857лв. и местни дейности 400лв.

Дейност „Център за обществена подкрепа” – 113 172лв., средства за заплати, осигурителни плащания, текущи ремонти и издръжка в държавни дейности.

Дейност „Дневен център за лица с увреждания” – 241 082лв., средства за заплати, осигурителни плащания, текущи ремонти и издръжка в държавни дейности.

 

VI.Функция  „Жилищно строителство, БКС  и  опазване  на  околната  среда" –   3 122 202лв.

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.
Дейностите, които се финансират са:

Дейност „Водоснабдяване и канализация" – 304 374лв. разходи за изразходена вода, включваща и  обществените чешми и капиталови разходи в размер на 281 874лв.

Дейност „Осветление на улици и площади" –157 240лв. средства за ел.енергия, материали и текущ ремонт на уличното осветление, закупуване на софтуер в размер на 5 000лв.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие" – 2 381 014лв. разчетени средства за заплати, осигурителни
вноски, издръжка и капиталови разходи /в размер на 2 116 280лв/ по проектиране, изграждане, ремонта и поддържането на тротоари, площади и пространства в града и
населените места.

Дейност „Чистота" – 279 574 лв. са разчетени средства за възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка и отчисления към РИОСВ. Отчисленията са заложени в приходен параграф 93-36”Друго финансиране” със знак минус в размер на 59 884лв.

 

VII.       Функция ..Почивно дело, култура, религиозни дейности" – 184 406лв.
В тази функция са отразени:

В държавни дейности:

Дейност „Читалища" – 161 330 лв. изцяло държавна отговорност, която сума е за финансиране на читалищната дейност. Субсидират са 17 бройки.

В местни дейности:

Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 23 076лв, за заплати, осигурителни плащания, ел.енергия, вода, материали, външни услуги  и застраховка.

 

VIII.      Функция „Икономически дейности и услуги" – 312 145лв.

В тази функция разходите са по дейности, както следва:

Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" местни дейности- 257 370лв., в която дейност са разчетени средства материали, за зимно поддържане и капиталови разходи в размер на 9 800лв.

Дейност „Други дейности по транспорта" местни дейности– 54 775лв. средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на персонал зает в звено „Транспорт".

 

IX.        Функция „Разходи некласифицирани в други функции" –61 000лв.

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи. Заложени са средства, които са за лихвени плащания по дългосрочния заем на общината към „Инвестбанк" АД.

Дейност „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” са планувани средства в  размер  на

15 000лв.

        Общинския бюджет е публичен и финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. 

       Община Рудозем се придържа към политика, запазваща обема на предоставяните на населението Публични услуги в рамките на ограничения финансов ресурс, при намалени постъпления от собствени приходи. Постигането на устойчивост на бюджета е трудна задача, тъй като местните финанси са силно зависими от държавния бюджет, националните политики, а също така и от усвояването на европейските средства.

        Разходването на средствата по СЕС ще се извършва съобразно разписаните бюджети по съответните оперативни програми и програмата за развитие на селските райони.   

       

         В проектобюджета на община Рудозем за 2019г. са заложени преходните остатъци от 2018г.

 

 

                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ:……………

МР/                                                                                                                             /Румен Пехливанов/

 


Последни новини
Тази събота продължава "Базарът за ръчна изработка и натурална продукция" в Чепинци
Обръщение на кмета на Чепинци във връзка с повишения брой на случаите на COVID-19
18 заразени с COVID-19 до този момент в Рудозем
Омар Моллов от СКХТ „Чепинци” получи повиквателна за националния отбор
Зов за помощ ...
Днес официално стартира "Базар за ръчна изработка и натурална продукция" в Чепинци
В Чепинци стартира Базар за ръчна изработка и натурална продукция
На 6 юни в гр. Рудозем се проведе информационна среща-дискусия за възможностите за дигитално земеделие в България и ползите от сдружаването за малките ферми и семейни стопанства
RUDOZEM STREET DOG RESCUE: Принудени сме да прекратим процедурите за получаване на официална регистрация за приюта за кучета и котки в Елховец
Мустафа Брахимбашев: Скоро Чепинци ще може да се похвали с редица големи придобивки