Актуална информация за горите, засегнати от корояд

Към началото на месец октомври 2018 г. състоянието на иглолистните гори, засегнати от  биотични фактори и абиотични фактори в териториалния обхват на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, в т.ч. за област Смолян и усвояването на повредената дървесина в тях е следното:

 

 • Засегнати и реализирани количества пострадала дървесина за периода м.март 2015 - 04.октомври.2018 г. с натрупване, общо от ЮЦДП, гр.Смолян:

 

                                                                                                                             Таблица №1

Отчетен период

Засегната дървесина, ст.маса                / с натрупване/

В.т.ч. в недостъпни басейни

Възложено за добив, ст.маса

% изпълнение на възложените количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

Реализирани количества дървесина, ст.маса            /с натрупване/

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо възложеното за добив

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

31.12.2015г.

1 532 510

185 402

948 296

70

636 620

67

47

31.12.2016г.

2 198 972

184 680

1 567 586

78

1 414 560

90

70

31.12.2017г.

2 982 009

167 336

2 724 097

97

2 310 487

85

82

04.10.2018г.

3 340 237

124 114

3 082 325

96

2 939 771

95

91

Общо ЮЦДП:

3 340 237

124 114

 

 

2 939 771

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •             Засегнати и реализирани количества пострадала дървесина за периода м.март 2015 - 04.октомври.2018 г. с натрупване, само за област Смолян:

                                                                                                                                 Таблица №2

Отчетен период

Засегната дървесина, ст.маса                / с натрупване/

В.т.ч. в недостъпни басейни

Възложено за добив, ст.маса

% изпълнение на възложените количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

Реализирани количества дървесина, ст.маса            /с натрупване/

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо възложеното за добив

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

31.12.2015г.

657 980

113 015

393 109

72

250 022

63

46

31.12.2016г.

717 100

113 015

555 125

92

493 499

89

82

31.12.2017г.

1 048 973

114 758

801 252

86

783 553

98

84

04.10.2018г.

1 202 572

78 980

1 115 028

99

1 015 322

91

90

Общо област Смолян:

1 202 572

78 980

 

 

1 015 322

 

90

                                  

                                  

            Видно от данните в таблица №1 и таблица №2 може да се направи следния анализ:

 

- за периода месец март 2015 г. - 04.10.2018 г. на територията на ЮЦДП са инвентаризирани 3 340 237 куб.м стояща маса пострадала дървесина от биотични и абиотични фактори, а само за област Смолян – 1 202 572 куб.м стояща маса. В това число са включени и количества пострадала дървесина в недостъпни басейни в размер на 124 114 куб.м. ст. маса, съответно 78 980 куб.м. ст. маса на територията на област Смолян.  

Всичко възложени за добив количества от ЮЦДП, гр. Смолян за периода март 2015 г.-4.10. 2018 г. са  3 082 325 куб.м. ст.маса, което представлява 96 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина, а териториалните поделения от област Смолян  са възложили за добив – 1 115 028 куб.м. ст.маса, което представлява 99 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина. Разликата до 100 % са количества дървесина, които ще бъдат предоставени на местното население за дърва за огрев.

Усвоени количества дървесина за същия период са 2 939 771 куб.м. ст.маса повредена дървесина, т.е. 91 % спрямо реално усвоимата пострадала дървесина и съответно 1 015 322 куб.м. ст.маса за област Смолян, или 90 % от реално усвоимата пострадала дървесина.

Реализирани количества пострадала дървесина от абиотични и биотични фактори, в т.ч. на физически лица на корен за лична употреба, по години:

 • През 2015 г. – 636 620 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                     в т.ч. 250 022 куб.м стояща маса -област Смолян.

 • През 2016 г. – 777 940 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                     в т.ч. 243 477 куб.м стояща маса -област Смолян.

 • През 2017 г. –  895 927 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                      в т.ч. 290 054 куб.м стояща маса -област Смолян.

 • Към 04.10. 2018 г. – 629 284 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                            в т.ч. – 231 769 куб.м стояща маса -област Смолян.

 

Трябва да се отбележи, че в началото на 2018 г., вследствие на ураганните ветрове в района на три поделения от област Смолян - ДГС Смолян, ДГС Славейно и ДГС Смилян, пострадаха от ветровал и ветролом около 110 хил. куб.м. стояща дървесина, на площ около 700 ха. До този момент над 74 % от достъпната нова пострадала дървесина е усвоена.

 

 

 • Предприети мерки за ускоряване на усвояването на повредената иглолистна дървесина.
 • Продажните цени по ценоразпис на различните асортименти пострадала строителна дървесина бяха намалени в диапазона от 5 до 15 лв./куб.м. В началото на четвъртото тримесечие на 2017 год. в стопанствата на ЮЦДП, гр.Смолян, продажната цена на пострадалата технологична дървесина бе намалена на 40 лв./куб.м.
 • В резултат на извършените промени в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на Министерски съвет от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите, с които е намален на 1 лв./куб.м. размера на отчисленията за дървесина пострадала от биотични и абиотични фактори, които държавното предприятие внася във Фонд „Инвестиции в горите“ се освободи финансов ресурс. Същия се използва за изграждане и ремонт на временни горски пътища с цел осигуряване на достъп до насажденията с пострадала дървесина, включително и в недостъпните такива. Основно ремонтът и поддръжката на горските пътища се извършват със собствена техника, като през 2017 и 2018 г. са закупени 17 броя самосвали и 10 броя комбинирани  багер-товарачи. В момента се извършва доставката на още 9 броя комбинирани  багер-товарачи, с което може да се каже, че всички териториални поделения на ЮЦДП са обезпечени с техника за ремонт и поддръжка на горски пътища.
 • С извършеното намаление на продажната цена за иглолистната пострадала дървесина на 1 лв./пр.куб.м. на физически лица на корен за лична употреба се отчетоха много добри резултати, като се усвои значителен обем от тази дървесина.
 • С цел привличане на външни фирми за териториалните поделения с пострадала дървесина разходите за добив на същата от месец юни 2015 год. до настоящия момент са увеличени с 8 лв. на обезличен куб. метър пострадала дървесина, като са отчитани конкретните параметри на отделните насаждения, включени в обектите за добив.

 

 • Проведени лесозащитни мероприятия за намаляване популацията на короядите – залагане на ловни дървета, поставяне на феромонови уловки и други.

В сравнение с 2017 г. и 2016 г. през настоящата година се наблюдава спад на инвентаризираните площи с нападения от корояди, като в немалка степен се дължи на своевременната намеса в съхнещите насаждения. Феромонови уловки с цел мониторинг са залагани в няколко стопанства – ДГС – Кирково, ДЛС – Женда и ДГС – Ракитово общо на брой 25 броя. В ДГС – Кирково през 2018 г. са заложени в седем обекта ловни дървета, които са изнесени в края на месец май.

Във връзка с нанесените повреди от ветровал в началото на година бе сключен договор с Института за гората при БАН с предмет „Мониторинг върху насекомите-ксилофаги по смърча, елата и белия бор в насажденията, засегнати от ветровала през 2018 г. и разработване на мероприятия за намаляване на тяхната численост“, като от началото на годината са извършени неколкократни теренни посещения от сформирания научен колектив. В края на годината очакваме доклад за изпълнението на договорените дейности.

 

 • Естествено и изкуствено възобновяване, подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на подрастта в освободените площи след провеждане на санитарни и принудителни сечи с интензивност 100 % в короядните петна.

От всички териториални поделения на ЮЦДП, гр.Смолян до края на месец юни на настоящата година бе извършена инвентаризация на възобновяването във всички освободени площи през периода 2010-2014 година, в които не са извършвани залесявания. Освен това отчитайки нанесените сериозни повреди върху горскодървесната растителност след падналите обилни снеговалежи в края на 2014 г. и в началото на 2015 г.,  и установените нападения от корояди в особено големи размери през следващите години, инвентаризация на възобновяването бе извършена и във всички освободени площи през периода 2015-2017 година. Обобщените резултати показаха, че след извършване на съответните лесовъдски мероприятия, през 2015-2016 година се е освободила площ в размер на 4 334  дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 1 285 дка). По – голям процент - 85 процента от тази площ се е възобновила по естествен път, 13 процента е залесена от горските стопанства и 2 процента от площта предстои да бъде залесена през пролетта на 2019 година. В площите освободени през 2017 г. – 8 970 дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 3 089 дка)  също се наблюдава начален процес на добро естествено възобновяване. Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в регламентирания от Закона за горите тригодишен срок. За целта, горските стопанства актуализираха годишните си програми за залесяване, подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на на подраста за периода 2018 – 2022 година. В тези програми е предвидено и да се произведе необходимото количество посевен и посадъчен материал за осигуряване на планираното залесяване. В стопанисваните от Южноцентрално държавно предприятие горски разсадници средногодишно се произвеждат 3,9 милиона фиданки, с които нуждите на горските стопанства са напълно обезпечени. В последните години се предоставя съобразно възможностите посадъчен материал и на останалите държавни горски предприятия, както и на други собственици на горски територии.

 

Считаме, че с реализирането на тези мерки сме създали условия за ускоряване процеса на усвояване на пострадалата дървесина и възобновяване на пострадалите насаждения.

 

 

инж. БОТЬО АРАБАДЖИЕВ

Директор на ЮЦДП – гр. Смолян

 

 

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Актуална информация за горите, засегнати от корояд
15.10.2018 | 21:06
3092
снимка: teacher.bg

Към началото на месец октомври 2018 г. състоянието на иглолистните гори, засегнати от  биотични фактори и абиотични фактори в териториалния обхват на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, в т.ч. за област Смолян и усвояването на повредената дървесина в тях е следното:

 

 • Засегнати и реализирани количества пострадала дървесина за периода м.март 2015 - 04.октомври.2018 г. с натрупване, общо от ЮЦДП, гр.Смолян:

 

                                                                                                                             Таблица №1

Отчетен период

Засегната дървесина, ст.маса                / с натрупване/

В.т.ч. в недостъпни басейни

Възложено за добив, ст.маса

% изпълнение на възложените количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

Реализирани количества дървесина, ст.маса            /с натрупване/

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо възложеното за добив

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

31.12.2015г.

1 532 510

185 402

948 296

70

636 620

67

47

31.12.2016г.

2 198 972

184 680

1 567 586

78

1 414 560

90

70

31.12.2017г.

2 982 009

167 336

2 724 097

97

2 310 487

85

82

04.10.2018г.

3 340 237

124 114

3 082 325

96

2 939 771

95

91

Общо ЮЦДП:

3 340 237

124 114

 

 

2 939 771

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •             Засегнати и реализирани количества пострадала дървесина за периода м.март 2015 - 04.октомври.2018 г. с натрупване, само за област Смолян:

                                                                                                                                 Таблица №2

Отчетен период

Засегната дървесина, ст.маса                / с натрупване/

В.т.ч. в недостъпни басейни

Възложено за добив, ст.маса

% изпълнение на възложените количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

Реализирани количества дървесина, ст.маса            /с натрупване/

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо възложеното за добив

% изпълнение на реализирание количества дървесина спрямо реално усвоимата засегната дървесина

31.12.2015г.

657 980

113 015

393 109

72

250 022

63

46

31.12.2016г.

717 100

113 015

555 125

92

493 499

89

82

31.12.2017г.

1 048 973

114 758

801 252

86

783 553

98

84

04.10.2018г.

1 202 572

78 980

1 115 028

99

1 015 322

91

90

Общо област Смолян:

1 202 572

78 980

 

 

1 015 322

 

90

                                  

                                  

            Видно от данните в таблица №1 и таблица №2 може да се направи следния анализ:

 

- за периода месец март 2015 г. - 04.10.2018 г. на територията на ЮЦДП са инвентаризирани 3 340 237 куб.м стояща маса пострадала дървесина от биотични и абиотични фактори, а само за област Смолян – 1 202 572 куб.м стояща маса. В това число са включени и количества пострадала дървесина в недостъпни басейни в размер на 124 114 куб.м. ст. маса, съответно 78 980 куб.м. ст. маса на територията на област Смолян.  

Всичко възложени за добив количества от ЮЦДП, гр. Смолян за периода март 2015 г.-4.10. 2018 г. са  3 082 325 куб.м. ст.маса, което представлява 96 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина, а териториалните поделения от област Смолян  са възложили за добив – 1 115 028 куб.м. ст.маса, което представлява 99 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина. Разликата до 100 % са количества дървесина, които ще бъдат предоставени на местното население за дърва за огрев.

Усвоени количества дървесина за същия период са 2 939 771 куб.м. ст.маса повредена дървесина, т.е. 91 % спрямо реално усвоимата пострадала дървесина и съответно 1 015 322 куб.м. ст.маса за област Смолян, или 90 % от реално усвоимата пострадала дървесина.

Реализирани количества пострадала дървесина от абиотични и биотични фактори, в т.ч. на физически лица на корен за лична употреба, по години:

 • През 2015 г. – 636 620 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                     в т.ч. 250 022 куб.м стояща маса -област Смолян.

 • През 2016 г. – 777 940 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                     в т.ч. 243 477 куб.м стояща маса -област Смолян.

 • През 2017 г. –  895 927 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                      в т.ч. 290 054 куб.м стояща маса -област Смолян.

 • Към 04.10. 2018 г. – 629 284 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,

                            в т.ч. – 231 769 куб.м стояща маса -област Смолян.

 

Трябва да се отбележи, че в началото на 2018 г., вследствие на ураганните ветрове в района на три поделения от област Смолян - ДГС Смолян, ДГС Славейно и ДГС Смилян, пострадаха от ветровал и ветролом около 110 хил. куб.м. стояща дървесина, на площ около 700 ха. До този момент над 74 % от достъпната нова пострадала дървесина е усвоена.

 

 

 • Предприети мерки за ускоряване на усвояването на повредената иглолистна дървесина.
 • Продажните цени по ценоразпис на различните асортименти пострадала строителна дървесина бяха намалени в диапазона от 5 до 15 лв./куб.м. В началото на четвъртото тримесечие на 2017 год. в стопанствата на ЮЦДП, гр.Смолян, продажната цена на пострадалата технологична дървесина бе намалена на 40 лв./куб.м.
 • В резултат на извършените промени в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на Министерски съвет от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите, с които е намален на 1 лв./куб.м. размера на отчисленията за дървесина пострадала от биотични и абиотични фактори, които държавното предприятие внася във Фонд „Инвестиции в горите“ се освободи финансов ресурс. Същия се използва за изграждане и ремонт на временни горски пътища с цел осигуряване на достъп до насажденията с пострадала дървесина, включително и в недостъпните такива. Основно ремонтът и поддръжката на горските пътища се извършват със собствена техника, като през 2017 и 2018 г. са закупени 17 броя самосвали и 10 броя комбинирани  багер-товарачи. В момента се извършва доставката на още 9 броя комбинирани  багер-товарачи, с което може да се каже, че всички териториални поделения на ЮЦДП са обезпечени с техника за ремонт и поддръжка на горски пътища.
 • С извършеното намаление на продажната цена за иглолистната пострадала дървесина на 1 лв./пр.куб.м. на физически лица на корен за лична употреба се отчетоха много добри резултати, като се усвои значителен обем от тази дървесина.
 • С цел привличане на външни фирми за териториалните поделения с пострадала дървесина разходите за добив на същата от месец юни 2015 год. до настоящия момент са увеличени с 8 лв. на обезличен куб. метър пострадала дървесина, като са отчитани конкретните параметри на отделните насаждения, включени в обектите за добив.

 

 • Проведени лесозащитни мероприятия за намаляване популацията на короядите – залагане на ловни дървета, поставяне на феромонови уловки и други.

В сравнение с 2017 г. и 2016 г. през настоящата година се наблюдава спад на инвентаризираните площи с нападения от корояди, като в немалка степен се дължи на своевременната намеса в съхнещите насаждения. Феромонови уловки с цел мониторинг са залагани в няколко стопанства – ДГС – Кирково, ДЛС – Женда и ДГС – Ракитово общо на брой 25 броя. В ДГС – Кирково през 2018 г. са заложени в седем обекта ловни дървета, които са изнесени в края на месец май.

Във връзка с нанесените повреди от ветровал в началото на година бе сключен договор с Института за гората при БАН с предмет „Мониторинг върху насекомите-ксилофаги по смърча, елата и белия бор в насажденията, засегнати от ветровала през 2018 г. и разработване на мероприятия за намаляване на тяхната численост“, като от началото на годината са извършени неколкократни теренни посещения от сформирания научен колектив. В края на годината очакваме доклад за изпълнението на договорените дейности.

 

 • Естествено и изкуствено възобновяване, подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на подрастта в освободените площи след провеждане на санитарни и принудителни сечи с интензивност 100 % в короядните петна.

От всички териториални поделения на ЮЦДП, гр.Смолян до края на месец юни на настоящата година бе извършена инвентаризация на възобновяването във всички освободени площи през периода 2010-2014 година, в които не са извършвани залесявания. Освен това отчитайки нанесените сериозни повреди върху горскодървесната растителност след падналите обилни снеговалежи в края на 2014 г. и в началото на 2015 г.,  и установените нападения от корояди в особено големи размери през следващите години, инвентаризация на възобновяването бе извършена и във всички освободени площи през периода 2015-2017 година. Обобщените резултати показаха, че след извършване на съответните лесовъдски мероприятия, през 2015-2016 година се е освободила площ в размер на 4 334  дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 1 285 дка). По – голям процент - 85 процента от тази площ се е възобновила по естествен път, 13 процента е залесена от горските стопанства и 2 процента от площта предстои да бъде залесена през пролетта на 2019 година. В площите освободени през 2017 г. – 8 970 дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 3 089 дка)  също се наблюдава начален процес на добро естествено възобновяване. Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в регламентирания от Закона за горите тригодишен срок. За целта, горските стопанства актуализираха годишните си програми за залесяване, подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на на подраста за периода 2018 – 2022 година. В тези програми е предвидено и да се произведе необходимото количество посевен и посадъчен материал за осигуряване на планираното залесяване. В стопанисваните от Южноцентрално държавно предприятие горски разсадници средногодишно се произвеждат 3,9 милиона фиданки, с които нуждите на горските стопанства са напълно обезпечени. В последните години се предоставя съобразно възможностите посадъчен материал и на останалите държавни горски предприятия, както и на други собственици на горски територии.

 

Считаме, че с реализирането на тези мерки сме създали условия за ускоряване процеса на усвояване на пострадалата дървесина и възобновяване на пострадалите насаждения.

 

 

инж. БОТЬО АРАБАДЖИЕВ

Директор на ЮЦДП – гр. Смолян

 

 

Последни новини
154 000 лв. получава Рудозем за предотвратяване на последици от бедствия
Вдигнаха заплатите на миньорите в Горубсо-Мадан
РИОСВ – Смолян постави метално сърце за капачки по повод Световния Ден на Земята – 22 април
Много добро представяне за чепинцките ученици на зоналния кръг от ученическите спортни игри
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 19.04.2019 г.
В МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ представят иновативен метод на изследване за рак на гърдата
Среща на партньорите по проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничния регион“
Проведе се среща на партньорите по проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничния регион“
Ето как е изглеждал Рудозем преди 90 години
Блестящо представяне на учениците от СУ "Христо Ботев" - с. Чепинци на ученическите спортни игри