Местният парламент ще заседава следващия вторник

На 12.04.2016 г. /вторник/ ще се състои 8-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем. Сесията ще започне в 15:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация - Рудозем.

Дневният ред, който ще обсъждат общинските съветници е следния:

1. Годишен отчет на „Спортни бази - Рудозем” ЕООД през 2015 г.;

2. Годишен отчет на СМДЛ - Рудозем ЕООД;

3. Годишен отчет за дейността на МБАЛ - Рудозем ЕООД;

4. Годишен отчет за дейността на „Прогрес-строй” ЕООД;

5. Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на приватизационни сделки през 2016 г;

6. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост;

7. Одобряване на оценка за право на пристрояване и учредяване право на пристрояване на съществуваща сграда в УПИ VІ, кв. 42 по ПУП на с. Елховец;

8. Одобряване на оценка на 3 бр. сгради и 13 бр. машини и оборудване и разрешаване да се извърши продажба чрез търг;

9. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот с №27365.4.16 по кадастрална карта на село Елховец, община Рудозмем, обл. Смолян;

10. Одобряване на задание за изработване на общ устройствен план на територията на община Рудозем и приемане на решение за изработване на същия;

11. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян върху моторно превозно средтво: товарен автомобил – собственост на община Рудозем;

12. Утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема;

13.Определяне на представител на община Рудозем в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян;

14. Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Рудозем и за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Рудозем;

15. Приемане на Годишен план за развитие на Социалните услуги в община Рудозем за 2017 г.;

16. Подготовка на проект „Асоциация за съвместно опазване на околната среда и устойчиво управление на природните ресурси” по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море” 2014-2020 г., в партньорство с Агенция за развитие на област Пела, Гърция и община Ново Село, Македония;  

17. Подготовка на проект „Съвместни обществено-медицински инвестиции в трансграничната зона” по Програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2014-2020 г.;

18. Подготовка на проект „Иновативен подход за опазване и популяризиране на културното носледство на Родопската област”, с който община Рудозем да кандидатства за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.;

19. Участие на община Рудозем, като учредител на Местна инициативна група „Кичика” - Мадан – Рудозем, в изпълнение на Договор за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 152/07.12.2015 г. по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19. „Водено общностите местно развитие” (ВОМР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);                                                

20. Подготовка на проект "Социално включване на трансграничен регион";

21. Подготовка на проект „Опазване и защита на околна среда и насърчаване ефективност на ресурсите”.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Местният парламент ще заседава следващия вторник
05.04.2016 | 20:50
1927
снимка: teacher.bg

На 12.04.2016 г. /вторник/ ще се състои 8-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем. Сесията ще започне в 15:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация - Рудозем.

Дневният ред, който ще обсъждат общинските съветници е следния:

1. Годишен отчет на „Спортни бази - Рудозем” ЕООД през 2015 г.;

2. Годишен отчет на СМДЛ - Рудозем ЕООД;

3. Годишен отчет за дейността на МБАЛ - Рудозем ЕООД;

4. Годишен отчет за дейността на „Прогрес-строй” ЕООД;

5. Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на приватизационни сделки през 2016 г;

6. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост;

7. Одобряване на оценка за право на пристрояване и учредяване право на пристрояване на съществуваща сграда в УПИ VІ, кв. 42 по ПУП на с. Елховец;

8. Одобряване на оценка на 3 бр. сгради и 13 бр. машини и оборудване и разрешаване да се извърши продажба чрез търг;

9. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот с №27365.4.16 по кадастрална карта на село Елховец, община Рудозмем, обл. Смолян;

10. Одобряване на задание за изработване на общ устройствен план на територията на община Рудозем и приемане на решение за изработване на същия;

11. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян върху моторно превозно средтво: товарен автомобил – собственост на община Рудозем;

12. Утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема;

13.Определяне на представител на община Рудозем в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян;

14. Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Рудозем и за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Рудозем;

15. Приемане на Годишен план за развитие на Социалните услуги в община Рудозем за 2017 г.;

16. Подготовка на проект „Асоциация за съвместно опазване на околната среда и устойчиво управление на природните ресурси” по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море” 2014-2020 г., в партньорство с Агенция за развитие на област Пела, Гърция и община Ново Село, Македония;  

17. Подготовка на проект „Съвместни обществено-медицински инвестиции в трансграничната зона” по Програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2014-2020 г.;

18. Подготовка на проект „Иновативен подход за опазване и популяризиране на културното носледство на Родопската област”, с който община Рудозем да кандидатства за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.;

19. Участие на община Рудозем, като учредител на Местна инициативна група „Кичика” - Мадан – Рудозем, в изпълнение на Договор за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 152/07.12.2015 г. по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19. „Водено общностите местно развитие” (ВОМР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);                                                

20. Подготовка на проект "Социално включване на трансграничен регион";

21. Подготовка на проект „Опазване и защита на околна среда и насърчаване ефективност на ресурсите”.

©Рудозем днес

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем