Молайсенов подписа договор на проекта и за Местна инициативна група

снимка: Смолян прес

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов в рамките на два дни подписа два договора за безвъзмездна финансова помощ.
Първият е за финансиране на проект за предоставяне на нови социални услуги в община Мадан.
Вторият парафиран вече контракт между общината и Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие”, касае финансова помощ за създаване на Местна инициативна група /МИГ /, както и разработването на Стратегия за развитие, която представлява съвкупност от дейности, групирани в мерки от ПРСР 2014-2020 с определен финансов ресурс за тяхното изпълнение.
Идеята за създаването на партньорството произтича от няколко факта. Мадан и Рудозем са общини, свързани с обща териториална граница, близки в социално-икономическото и културно – историческото развитие на териториите си и попадат в селските райони на България. Така с тези и още много други общи характеристики и двете общини отговарят на критериите за кандидатстване и прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По време на проведените предварителни срещи представителите на всички заинтересовани страни от широката общественост се обединиха около идеята за подобряване качеството на живот на териториите на общините, създавайки Местна инициативна група / МИГ / и изготвяйки Стратегия за местно развитие, която ще се прилага с всички положителни аспекти, дейности и резултати, обуславящи бъдещото и успешно развитие на населените места в общините.
По тази причина ръководствата на миньорските общини обединиха усилията си в общ проект и стартираха подготвителните дейности по създаването на такава Местна инициативна група.

В състава на МИГ са включени всички населени места, попадащи в административните граници на общините Мадан и Рудозем, както и представители на стопански и нестопански сектори на техните територии, относно установяване на бъдещо местно партньорство и съвместно кандидатстване със Заявление за интерес за финансова помощ по мярка 19 от ПРСР 2014-2020г.

Една от съществените функции на създаденото партньорство е да улесни процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население, като се явява посредник между кандидатите и институциите като Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция.

Важна цел във формираното партньорство е насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за местно развитие, както и подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на различни идеи и цели по повече от един фонд;

Съгласно подписания договор от градоначалника на Мадан, в качеството си на представител на МИГ, инициативната група започва работа по създаване на Стратегия за местно развитие.

Възможности, които ще се използват при създаването на Стратегията за местно развитие /СМР/:
- Макроикономическа стабилизация;
- Трансгранични връзки и сътрудничество;
- Създаване на пазар на земята;
- Кандидатстване по национални и международни програми, финансиращи дейности по развитието на инфраструктурата, благоустрояването и хигиенизирането на населените места и енергийна ефективност, както в общинските сгради, така и в жилищния фонд на териториите на общините;
- Съхраняване и използване на биологичното разнообразие и екологичните и природни дадености;
- Развитие на алтернативни видове туризъм, за което са на лице сериозни природни и културни предпоставки;
- Прилагане на национални и регионални програми за трудова заетост;
- Подобряване на структурата на земеползване, чрез земеустройствени и комасационни проекти в землищата, което заедно с пазара на земята ще създаде възможност за по-уедрено земеделие;
- Създаване на трайни насаждения с качествен посадъчен материал;
- Активно използване на водните ресурси;
- Изграждане на пазарна инфраструктура за пласмент на селскостопанската продукция;
- Създаване на система за научно и информационно обслужване на селскостопанските производители;
- Създаване на конкурентноспособни на международния пазар ферми в животновъдството;
- Стимулиране създаването на малки и средни предприятия за преработка на земеделска и животновъдна продукция;
- Развитие на търговията;
- Използване на Европейските програми за развитие на общинската и регионална инфраструктура;
- Разширяване на сътрудничеството и формите на взаимодействие с НПО и бизнеса;
- Развитие на концесиите като форма за привличане на капитали;
- Използване на благоустрояването, чистотата и озеленяването на местата за обществено ползване като един от първостепенните и икономически фактори за развитие на туризма.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 57 000 лева. , а дейностите ще се реализират в рамките на 9 месеца.

 

© Смолян пресснимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Молайсенов подписа договор на проекта и за Местна инициативна група
01.12.2015 | 11:52
1838
снимка: teacher.bg

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов в рамките на два дни подписа два договора за безвъзмездна финансова помощ.
Първият е за финансиране на проект за предоставяне на нови социални услуги в община Мадан.
Вторият парафиран вече контракт между общината и Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие”, касае финансова помощ за създаване на Местна инициативна група /МИГ /, както и разработването на Стратегия за развитие, която представлява съвкупност от дейности, групирани в мерки от ПРСР 2014-2020 с определен финансов ресурс за тяхното изпълнение.
Идеята за създаването на партньорството произтича от няколко факта. Мадан и Рудозем са общини, свързани с обща териториална граница, близки в социално-икономическото и културно – историческото развитие на териториите си и попадат в селските райони на България. Така с тези и още много други общи характеристики и двете общини отговарят на критериите за кандидатстване и прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По време на проведените предварителни срещи представителите на всички заинтересовани страни от широката общественост се обединиха около идеята за подобряване качеството на живот на териториите на общините, създавайки Местна инициативна група / МИГ / и изготвяйки Стратегия за местно развитие, която ще се прилага с всички положителни аспекти, дейности и резултати, обуславящи бъдещото и успешно развитие на населените места в общините.
По тази причина ръководствата на миньорските общини обединиха усилията си в общ проект и стартираха подготвителните дейности по създаването на такава Местна инициативна група.

В състава на МИГ са включени всички населени места, попадащи в административните граници на общините Мадан и Рудозем, както и представители на стопански и нестопански сектори на техните територии, относно установяване на бъдещо местно партньорство и съвместно кандидатстване със Заявление за интерес за финансова помощ по мярка 19 от ПРСР 2014-2020г.

Една от съществените функции на създаденото партньорство е да улесни процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население, като се явява посредник между кандидатите и институциите като Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция.

Важна цел във формираното партньорство е насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за местно развитие, както и подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на различни идеи и цели по повече от един фонд;

Съгласно подписания договор от градоначалника на Мадан, в качеството си на представител на МИГ, инициативната група започва работа по създаване на Стратегия за местно развитие.

Възможности, които ще се използват при създаването на Стратегията за местно развитие /СМР/:
- Макроикономическа стабилизация;
- Трансгранични връзки и сътрудничество;
- Създаване на пазар на земята;
- Кандидатстване по национални и международни програми, финансиращи дейности по развитието на инфраструктурата, благоустрояването и хигиенизирането на населените места и енергийна ефективност, както в общинските сгради, така и в жилищния фонд на териториите на общините;
- Съхраняване и използване на биологичното разнообразие и екологичните и природни дадености;
- Развитие на алтернативни видове туризъм, за което са на лице сериозни природни и културни предпоставки;
- Прилагане на национални и регионални програми за трудова заетост;
- Подобряване на структурата на земеползване, чрез земеустройствени и комасационни проекти в землищата, което заедно с пазара на земята ще създаде възможност за по-уедрено земеделие;
- Създаване на трайни насаждения с качествен посадъчен материал;
- Активно използване на водните ресурси;
- Изграждане на пазарна инфраструктура за пласмент на селскостопанската продукция;
- Създаване на система за научно и информационно обслужване на селскостопанските производители;
- Създаване на конкурентноспособни на международния пазар ферми в животновъдството;
- Стимулиране създаването на малки и средни предприятия за преработка на земеделска и животновъдна продукция;
- Развитие на търговията;
- Използване на Европейските програми за развитие на общинската и регионална инфраструктура;
- Разширяване на сътрудничеството и формите на взаимодействие с НПО и бизнеса;
- Развитие на концесиите като форма за привличане на капитали;
- Използване на благоустрояването, чистотата и озеленяването на местата за обществено ползване като един от първостепенните и икономически фактори за развитие на туризма.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 57 000 лева. , а дейностите ще се реализират в рамките на 9 месеца.

 

©Смолян прес


Последни новини
На 31 януари ще бъде прекъснато електрозахранването в Чепинци
Николай Шукеров от 11А клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий” получи специалната награда на областния управител г-н Недялко Славов
На 23 януари в полицейския участък в град Рудозем ще работи мобилна група за приемане и подмяна на лични карти
На 24 януари започват строителните работи по изграждането на ГКПП Рудозем-Ксанти
Ученици от рудоземската гимназия с блестящо представяне на състезание в Смолян
Пехливанов не се съобрази с исканията на родителите от Чепинци
Михаил Чавдаров извади кръста от река Арда в Рудозем
Незиха Хутева: Всички плащаме данъци и такси, затова и имаме право да търсим сметка за случващото се в общината
Позиция на кмета на общината по повод промените в кухните на детските градини
Жителите на Чепинци очакват кмета на общината да се съобрази с тяхното възражение относно преминаването на кухнята към детската градина на кетъринг