Нови мерки в Рудозем във връзка с епидемиологичната обстановка

З А П О В Е Д

№ 128 гр.Рудозем, 17.03.2020 год.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната, на основание чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Възлагам на кметовете на населените места и кметските наместници да създадат организация за предприемане на мерките изброени в горепосочената заповед, както и да контролират тяхното изпълнение. В рамките на деня да уведомят собствениците на търговски обекти на територията на кметствата за издадената от министъра на здравеопазването заповед и поставят копие от същата на видно място в търговските обекти и информационните табла. Да поддържат постоянна връзка с личните лекари за възникнали случаи подлежащи на карантина.

2. Възлагам на Юлия Гаджалова- гл.експерт „Образование“ в Община Рудозем да уведоми всички директори на детски градини на територията на общината за преустановяване посещението на деца в детските градини и детските ясли.

3. Ограничава се свободния достъп на гражданите до Общинска администрацияРудозем, като административното обслужване ще бъде извършвано изцяло във Фронт офиса на сградата.

4. Въвежда се режим на засилена дезинфекция в сградите на Общинска администрация и кметствата.

5. Преминава се в режим на дистанционна работа за служителите на Общинска администрация за лицата за които това е възможно.

6. Забранява се разносната търговия на нехранителни стоки на територията на община Рудозем.

7. Преустановява се дейността на Спортна зала гр.Рудозем.

8. Преустановява се дейността на всички кафе автомати и автомати за храни на територията на община Рудозем. Собствениците им се задължават да поставят на видно място информационна табела за наложената забрана.

9. Всички банкови клонове на територията на община Рудозем да организират извършването на постоянна дезинфекция на техните АТМ устройства.

10. Всички автобусни превозвачи на територията на община Рудозем да дезинфекцират превозните средства след изпълнение на всеки курс по съответния маршрут.

11. С настоящата заповед се отменя заповед № 121/13.03.2020 г. на кмета на община Рудозем.

12. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички отговорни длъжностни лица и на населението на община Рудозем за сведение и изпълнение.

13. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Милен Вълчев- секретар на община Рудозем.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ /РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ/

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Нови мерки в Рудозем във връзка с епидемиологичната обстановка
17.03.2020 | 12:21
2908
снимка: teacher.bg

З А П О В Е Д

№ 128 гр.Рудозем, 17.03.2020 год.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната, на основание чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Възлагам на кметовете на населените места и кметските наместници да създадат организация за предприемане на мерките изброени в горепосочената заповед, както и да контролират тяхното изпълнение. В рамките на деня да уведомят собствениците на търговски обекти на територията на кметствата за издадената от министъра на здравеопазването заповед и поставят копие от същата на видно място в търговските обекти и информационните табла. Да поддържат постоянна връзка с личните лекари за възникнали случаи подлежащи на карантина.

2. Възлагам на Юлия Гаджалова- гл.експерт „Образование“ в Община Рудозем да уведоми всички директори на детски градини на територията на общината за преустановяване посещението на деца в детските градини и детските ясли.

3. Ограничава се свободния достъп на гражданите до Общинска администрацияРудозем, като административното обслужване ще бъде извършвано изцяло във Фронт офиса на сградата.

4. Въвежда се режим на засилена дезинфекция в сградите на Общинска администрация и кметствата.

5. Преминава се в режим на дистанционна работа за служителите на Общинска администрация за лицата за които това е възможно.

6. Забранява се разносната търговия на нехранителни стоки на територията на община Рудозем.

7. Преустановява се дейността на Спортна зала гр.Рудозем.

8. Преустановява се дейността на всички кафе автомати и автомати за храни на територията на община Рудозем. Собствениците им се задължават да поставят на видно място информационна табела за наложената забрана.

9. Всички банкови клонове на територията на община Рудозем да организират извършването на постоянна дезинфекция на техните АТМ устройства.

10. Всички автобусни превозвачи на територията на община Рудозем да дезинфекцират превозните средства след изпълнение на всеки курс по съответния маршрут.

11. С настоящата заповед се отменя заповед № 121/13.03.2020 г. на кмета на община Рудозем.

12. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички отговорни длъжностни лица и на населението на община Рудозем за сведение и изпълнение.

13. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Милен Вълчев- секретар на община Рудозем.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ /РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ/


Последни новини
Нови 4 случая на коронавирус в Смолян
Над 10 са жертвите на covid-19 в област Ксанти
Отменят задължителното носене на маски на обществени места
Маските стават задължителни на обществените места
Родопски мохабети: Овчар води жена си на лекар
Родопски мохабети: Съпруг дава урок на жена си
В очакване на пролетта
А П Е Л КЪМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР.РУДОЗЕМ
От 21 март се забранява необосновано движение между градовете
Въведоха вечерен час в област Смолян