Новият граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти

ГКПП Рудозем - Ксанти е разположен на 40 км югоизточно от Смолян, в т.нар. Арденски дял на Средните Родопи, на седлото между вр. Добри връх от изток и вр. Бабина чука от запад. Новата пътна връзка е продължение на републиканския второкласен път ІІ-86 Средногорци - Рудозем - Гърция и е част от разширената европейска пътна мрежа TEN-T. Отреденият терен за площадката е между граничните пирамиди 47-49 на българско-гръцката граница. Пресечната гранична точка на новопроектирания път е на кота 1021 м надморска височина в координатна система 1970.
На 17 август 2016 г. беше подписан основният договор между управляващия орган на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция – България 2014 - 2020" и Областна администрация - Смолян, водещ партньор по проекта за отваряне на граничния път Рудозем - Ксанти. Крайният срок за неговото изграждане и въвеждане в експлоатация е средата на 2018 г.

Предвиденият общ бюджет е в размер на 38 235 295 евро и включва четири инвестиционни приоритета:
1. Нов ГКПП Рудозем - Ксанти
2. Нов път Димарио (Гърция) – българска граница
3. Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на Рудозем
4. Реконструкция на път II-59 Момчилград - Ивайловград.
Съгласно подписаната спогодба между България и Гърция през пункта ще преминават леки автомобили, автобуси и товарен трафик. Прогнозното натоварване на транспортни потоци през граничния преход е за общо 4363 превозни средства, в това число 2700 леки автомобила, 203 автобуса, 876 товарни автомобила, 574 тежкотоварни.
Техническият инвестиционен проект за ГКПП Рудозем - Ксанти бе възложен на проектантско студио "Панарх - Емилия Агайна" през юни т.г. Пред старт е обявяване на тръжна процедура за избор на изпълнител.

Изграждането на новия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти е от ключово значение за България. 
Отварянето на така необходимата нова пътна връзка с Гърция ще доведе до оживление в икономиката, ще стимулира развитието на производства и дейности, свързани с обслужване на пътникопотока, движението на капитали, товари и услуги. 


Пътна инфраструктура
Техническият проект за пътния участък от км 134.000.00 на път II-86 до пресечната точка на границата с Гърция - км 135+066.40, е разработен от "Пътпроект 2000" ООД.
Двете посоки на движение - входящи и изходящи, са ясно обособени като зони за преминаване, контрол и обработка на товарен и пътнически трафик. Броят на лентите е общо 4 във всяка от посоките.
Лентата за извънгабаритен товар е изтеглена в най-северното платно на сектор"излизащи" с ширина 6 м. Останалите трасета са за тежкотоварни автомобили с ширина 4 м, за леки автомобили 2 броя по 3 м и за автобуси 3.50 м.

Ситуационно решение
Площадката на ГКПП е зонирана на два сектора.
Сектор Входящи МПС":
- кабина–пропуск, ситуирана в двата края на площадката при непосредственото влизане в пункта
- зона за маневриране, изчакване, разделяне на товарния от пътническия трафик
- граничен контрол
- митнически контрол в т.ч. мобилен рентген и хале за щателна митническа проверка
- зона за маневриране преди напускане на ГКПП – съвместяване на товарния с пътническия трафик.
Сектор "Изходящи МПС":
Разположението на отделните зони е аналогично на тези в сектор "Входящи". В изходяща посока не се изискват подобекти като мобилен рентген и ХЩМП, а кабините за митнически контрол предхождат тези за граничен контрол.
 

Архитектурно-пространствено решение
Удължената форма на площадката, резултат от специфичните функции на обекта, оптималните наклони на отделни части от нея, определената съвместно с гръцката страна нивелетна кота 1021 на пресечната гранична точка, нивелетите на новопроектирания довеждащ път са основните фактори при моделирането на терена.
Централното разположение на двуетажната административна сграда създава възможност за непосредствен контрол и наблюдение, равностойни към двете посоки вход-изход, къси връзки, което гарантира ефективност и удобство на дейността на служителите и изпълнявафункцията на вътрешна ограда. Състои се от три подобекта: входно-обслужваща сграда (29.96 кв.м) и административни сгради на ГД "Гранична полиция" (570 кв.м) и Агенция "Митници" (289 кв.м).
От двете страни на административната сграда, в посока север-юг, са разположени контролните кабини. Проектирани са общо 6 двойни кабини за гръцки и български гранични служители по три във всяка посока на вход-изход. Контролните кабини на Агенция "Митници" са общо 8 бр. единични кабини по 4 във всяка посока.
Металната покривна конструкция (3334 кв. м) покрива почти изцяло пътните платна, островните кабини и двуетажната административна сграда, гарантирайки по-добро качество и комфорт на обслужване при всякакви климатични условия.
Навесът е основният обемно-пространствен елемент, определящ визията на комплекса. Плавният му силует следва функционално необходимите височини над различните пътни платна – за автобуси, леки коли и товарни автомобили. Меките линии и олекотената конструкция са условия за по-хармонично вписване в девствената природна среда. Стремежът на проектантския колектив е този обем да се възприема отдалече като лек щрих на фона на Родопа планина.

Конструктивно решение
Целият комплекс на граничния пункт се изпълнява с метални конструкции върху стоманобетонови фундаменти, оразмерени на ІХ степен на земетръс. Проектирани са съгласно европейската система за проектиране на строителни конструкции и представляват системи от стоманени модули, предварително изготвени в заводски условия. Това дава по-голяма гаранция за качество и прецизност на изпълнението и спестява време и енергия. Следвайки идеята за единен архитектурен образ на комплекса при фасадните решения на сградите, е предвиден фасаден алуминиев панел, хоризонтален монтаж с РVС покритие в цвят. Външните ограждащи стени са с послоен монтаж с топлоизолация, а металната конструкция е затворена с гипсокартонени плоскости, прозорците са РVС петкамерни, стъклопакети с нискоемисийно стъкло, комбинирано с огледално или стопсол стъкло за контролните кабини.

Площадково оформление

Изцяло съобразено с функциите на обекта и изискванията, свързани със специфичните за ГКПП дейности. Предвидени са автоматични бариери след всяка контролна кабина по посока на движението, както и мобилни монтажни ограничителни елементи в двата края на всеки от островните тротоари под навеса и около контролните кабини. Изгражда се ограда по цялата периферия на площадката (930 м), следвайки наклона й в посока запад - изток. Вътрешна ограда от бетонирани метални колонки и ажурни пана между тях с дължина 300 м разделя двата потока на влизащи и излизащи.
В близост до входа от Гърция в ос на административната сграда и навеса върху бетонов постамент се предвижда монтиране на 3 метални пилона за държавните символи на Република Гърция, Република България и ЕС. Върху метална конструкция, закачена централно на западната фасада на навеса, се изписва Република България и се монтира държавният герб. Предвидено е ел. захранване за бъдещото осветяване на надписа.

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Новият граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти
26.01.2017 | 11:33
20918
снимка: teacher.bg

ГКПП Рудозем - Ксанти е разположен на 40 км югоизточно от Смолян, в т.нар. Арденски дял на Средните Родопи, на седлото между вр. Добри връх от изток и вр. Бабина чука от запад. Новата пътна връзка е продължение на републиканския второкласен път ІІ-86 Средногорци - Рудозем - Гърция и е част от разширената европейска пътна мрежа TEN-T. Отреденият терен за площадката е между граничните пирамиди 47-49 на българско-гръцката граница. Пресечната гранична точка на новопроектирания път е на кота 1021 м надморска височина в координатна система 1970.
На 17 август 2016 г. беше подписан основният договор между управляващия орган на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция – България 2014 - 2020" и Областна администрация - Смолян, водещ партньор по проекта за отваряне на граничния път Рудозем - Ксанти. Крайният срок за неговото изграждане и въвеждане в експлоатация е средата на 2018 г.

Предвиденият общ бюджет е в размер на 38 235 295 евро и включва четири инвестиционни приоритета:
1. Нов ГКПП Рудозем - Ксанти
2. Нов път Димарио (Гърция) – българска граница
3. Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на Рудозем
4. Реконструкция на път II-59 Момчилград - Ивайловград.
Съгласно подписаната спогодба между България и Гърция през пункта ще преминават леки автомобили, автобуси и товарен трафик. Прогнозното натоварване на транспортни потоци през граничния преход е за общо 4363 превозни средства, в това число 2700 леки автомобила, 203 автобуса, 876 товарни автомобила, 574 тежкотоварни.
Техническият инвестиционен проект за ГКПП Рудозем - Ксанти бе възложен на проектантско студио "Панарх - Емилия Агайна" през юни т.г. Пред старт е обявяване на тръжна процедура за избор на изпълнител.

Изграждането на новия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти е от ключово значение за България. 
Отварянето на така необходимата нова пътна връзка с Гърция ще доведе до оживление в икономиката, ще стимулира развитието на производства и дейности, свързани с обслужване на пътникопотока, движението на капитали, товари и услуги. 


Пътна инфраструктура
Техническият проект за пътния участък от км 134.000.00 на път II-86 до пресечната точка на границата с Гърция - км 135+066.40, е разработен от "Пътпроект 2000" ООД.
Двете посоки на движение - входящи и изходящи, са ясно обособени като зони за преминаване, контрол и обработка на товарен и пътнически трафик. Броят на лентите е общо 4 във всяка от посоките.
Лентата за извънгабаритен товар е изтеглена в най-северното платно на сектор"излизащи" с ширина 6 м. Останалите трасета са за тежкотоварни автомобили с ширина 4 м, за леки автомобили 2 броя по 3 м и за автобуси 3.50 м.

Ситуационно решение
Площадката на ГКПП е зонирана на два сектора.
Сектор Входящи МПС":
- кабина–пропуск, ситуирана в двата края на площадката при непосредственото влизане в пункта
- зона за маневриране, изчакване, разделяне на товарния от пътническия трафик
- граничен контрол
- митнически контрол в т.ч. мобилен рентген и хале за щателна митническа проверка
- зона за маневриране преди напускане на ГКПП – съвместяване на товарния с пътническия трафик.
Сектор "Изходящи МПС":
Разположението на отделните зони е аналогично на тези в сектор "Входящи". В изходяща посока не се изискват подобекти като мобилен рентген и ХЩМП, а кабините за митнически контрол предхождат тези за граничен контрол.
 

Архитектурно-пространствено решение
Удължената форма на площадката, резултат от специфичните функции на обекта, оптималните наклони на отделни части от нея, определената съвместно с гръцката страна нивелетна кота 1021 на пресечната гранична точка, нивелетите на новопроектирания довеждащ път са основните фактори при моделирането на терена.
Централното разположение на двуетажната административна сграда създава възможност за непосредствен контрол и наблюдение, равностойни към двете посоки вход-изход, къси връзки, което гарантира ефективност и удобство на дейността на служителите и изпълнявафункцията на вътрешна ограда. Състои се от три подобекта: входно-обслужваща сграда (29.96 кв.м) и административни сгради на ГД "Гранична полиция" (570 кв.м) и Агенция "Митници" (289 кв.м).
От двете страни на административната сграда, в посока север-юг, са разположени контролните кабини. Проектирани са общо 6 двойни кабини за гръцки и български гранични служители по три във всяка посока на вход-изход. Контролните кабини на Агенция "Митници" са общо 8 бр. единични кабини по 4 във всяка посока.
Металната покривна конструкция (3334 кв. м) покрива почти изцяло пътните платна, островните кабини и двуетажната административна сграда, гарантирайки по-добро качество и комфорт на обслужване при всякакви климатични условия.
Навесът е основният обемно-пространствен елемент, определящ визията на комплекса. Плавният му силует следва функционално необходимите височини над различните пътни платна – за автобуси, леки коли и товарни автомобили. Меките линии и олекотената конструкция са условия за по-хармонично вписване в девствената природна среда. Стремежът на проектантския колектив е този обем да се възприема отдалече като лек щрих на фона на Родопа планина.

Конструктивно решение
Целият комплекс на граничния пункт се изпълнява с метални конструкции върху стоманобетонови фундаменти, оразмерени на ІХ степен на земетръс. Проектирани са съгласно европейската система за проектиране на строителни конструкции и представляват системи от стоманени модули, предварително изготвени в заводски условия. Това дава по-голяма гаранция за качество и прецизност на изпълнението и спестява време и енергия. Следвайки идеята за единен архитектурен образ на комплекса при фасадните решения на сградите, е предвиден фасаден алуминиев панел, хоризонтален монтаж с РVС покритие в цвят. Външните ограждащи стени са с послоен монтаж с топлоизолация, а металната конструкция е затворена с гипсокартонени плоскости, прозорците са РVС петкамерни, стъклопакети с нискоемисийно стъкло, комбинирано с огледално или стопсол стъкло за контролните кабини.

Площадково оформление

Изцяло съобразено с функциите на обекта и изискванията, свързани със специфичните за ГКПП дейности. Предвидени са автоматични бариери след всяка контролна кабина по посока на движението, както и мобилни монтажни ограничителни елементи в двата края на всеки от островните тротоари под навеса и около контролните кабини. Изгражда се ограда по цялата периферия на площадката (930 м), следвайки наклона й в посока запад - изток. Вътрешна ограда от бетонирани метални колонки и ажурни пана между тях с дължина 300 м разделя двата потока на влизащи и излизащи.
В близост до входа от Гърция в ос на административната сграда и навеса върху бетонов постамент се предвижда монтиране на 3 метални пилона за държавните символи на Република Гърция, Република България и ЕС. Върху метална конструкция, закачена централно на западната фасада на навеса, се изписва Република България и се монтира държавният герб. Предвидено е ел. захранване за бъдещото осветяване на надписа.

©infrastructure.bg

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем