Областният управител изказа благодарности към хората, които положиха неимоверни усилия за разрешаването на проблема с корояда

           „След множество усилия на Министерството на земеделието, храните и горите, на политическо и експертно ниво, на ЮЦДП – гр.Смолян, РДГ Смолян, Агенция по горите, Лесозащитна станция, частни фирми, научна общност, лесовъди от областта, кооперации, собственици, можем да говорим за разрешаване на проблема. Въпреки негативните прогнози, предприетите действия и мерки, доведоха до резултатът, който отчитаме, и аз много бих искал всички да изкажем благодарност към хората, които положиха неимоверни усилия през последните три години.”, каза областният управител Недялко Славов на пресконференция относно състоянието на иглолистните гори, засегнати от биотични и абиотични фактори на територията на бласт Смолян.

          Славов припомни хронологията на предприетите действия и спешни мерки за ограничаване разпространението на корояда и гъбните вредители, както и усвояването на поразената дървесина в периода от март 2015 година до момента.

          Инж. Ботьо Арабаджиев – директор на ЮЦДП – гр.Смолян, представи подробна информация за засегнатите и реализирани количества пострадала дървесина от м.март 2015 до 04.октомври.2018 г. за област Смолян.  За този период на територията на ЮЦДП са инвентаризирани 3 340 237 куб.м стояща маса пострадала дървесина от биотични и абиотични фактори, а само за област Смолян – 1 202 572 куб.м стояща маса. В това число са включени и количества пострадала дървесина в недостъпни басейни в размер на 124 114 куб.м. ст. маса, съответно 78 980 куб.м. ст. маса на територията на област Смолян. 

Всичко възложени за добив количества от ЮЦДП - гр. Смолян за периода март 2015 г.-4.10. 2018 г. са  3 082 325 куб.м. ст.маса, което представлява 96 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина, а териториалните поделения от област Смолян  са възложили за добив – 1 115 028 куб.м. ст.маса, което представлява 99 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина. Разликата до 100 % са количества дървесина, които ще бъдат предоставени на местното население за дърва за огрев.

Усвоени количества дървесина за същия период са 2 939 771 куб.м. ст.маса повредена дървесина, т.е. 91 % спрямо реално усвоимата пострадала дървесина и съответно 1 015 322 куб.м. ст.маса за област Смолян, или 90 % от реално усвоимата пострадала дървесина.

Реализирани количества пострадала дървесина от абиотични и биотични фактори, в т.ч. на физически лица на корен за лична употреба, по години са както следва: През 2015 г. – 636 620 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП - гр. Смолян, в т.ч. 250 022 куб.м стояща маса -област Смолян; През 2016 г. – 777 940 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП - гр. Смолян,                    в т.ч. 243 477 куб.м стояща маса -област Смолян; През 2017 г. –  895 927 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,  в т.ч. 290 054 куб.м стояща маса -област Смолян; Към 04.10. 2018 г. – 629 284 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян, в т.ч. – 231 769 куб.м стояща маса -област Смолян.

Трябва да се отбележи, че в началото на 2018 г., вследствие на ураганните ветрове в района на три поделения от област Смолян - ДГС Смолян, ДГС Славейно и ДГС Смилян, пострадаха от ветровал и ветролом около 110 хил. куб.м. стояща дървесина, на площ около 700 ха. До този момент над 74 % от достъпната нова пострадала дървесина е усвоена. Благодарение на предприетите мерки за ускоряване на усвояването на повредената иглолистна дървесина, не се допусна разпространение на корояда.

Инж.Арабаджиев уточни, че отчитайки нанесените сериозни повреди върху горскодървесната растителност след падналите обилни снеговалежи в края на 2014 г. и в началото на 2015 г.,  и установените нападения от корояди в особено големи размери през следващите години, инвентаризация на възобновяването бе извършена и във всички освободени площи през периода 2015-2017 година. Обобщените резултати показаха, че след извършване на съответните лесовъдски мероприятия, през 2015-2016 година се е освободила площ в размер на 4 334  дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 1 285 дка). По – голям процент - 85 процента от тази площ се е възобновила по естествен път, 13 процента е залесена от горските стопанства и 2 процента от площта предстои да бъде залесена през пролетта на 2019 година. В площите освободени през 2017 г. – 8 970 дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 3 089 дка)  също се наблюдава начален процес на добро естествено възобновяване. Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в регламентирания от Закона за горите тригодишен срок. За целта, горските стопанства актуализираха годишните си програми за залесяване, подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на на подраста за периода 2018 – 2022 година. В тези програми е предвидено и да се произведе необходимото количество посевен и посадъчен материал за осигуряване на планираното залесяване. В стопанисваните от Южноцентрално държавно предприятие горски разсадници средногодишно се произвеждат 3,9 милиона фиданки, с които нуждите на горските стопанства са напълно обезпечени. В последните години се предоставя съобразно възможностите посадъчен материал и на останалите държавни горски предприятия, както и на други собственици на горски територии.

     Директорът на РДГ-Смолян – инж. Венцислав Фурлански предостави актуална информация, относно съхненето и повредите по иглолистни гори, както и приоритетното усвояване на увредената дървесина от болести, вредители и други повреди, на територията на РДГ-Смолян. През последните две години ( 01.01.2017 – 05.10.2018г.) за РДГ Смолян размерът на усвоената пострадала дървесина е 338 579 м3 стояща маса или отнесено към обема на инвентаризираната  повредена дървесина към момента е 53,6%. Общо усвоената от санитарни и принудителни сечи повредена дървесина е 65,9 % към възложената за добив дървесина.

В най-голям обем ветровалът през месец Януари 2018 година засегна териториите на ДГС Смолян, Славейно и Смилян. Обемът на инвентаризираната повредена дървесина в горски територии държавна собственост е 53,3% (110 541 м3 ст.маса), 46,7% (97 884 м3 ст.маса) собственост на физически и юридически лица. Повредената дървесина в общинска собственост е предимно в земеделски територии.

Обемът на инвентаризираната повредена от ветровала дървесина (208 425 м3 ст.маса) представлява 33,0% от общия обем (631 401 м3 ст.маса) инвентаризирана повредена дървесина за 2018 година.

Обемът на усвоената пострадала дървесина от ветровала към 01.10.2018 година  е в размер на 121 757 м3 стояща маса или 58% от общо инвентаризираната от ветровала дървесина (208 425 м3 ст.маса).

        „Всички ние направихме така, че щетите да бъдат сведени до минимум.”, допълни в заключение  областният управител Недялко Славов, като обърна внимание на ползата, че през последните години се забелязва активно насърчаване на предприемачеството и инвестиции в преработка на дървесина, което на практика генерира и заетост и доходи на населението.

        В пресконференцията участваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, ресорният му заместник Владимир Гърбелов, инж.Ботьо Арабаджиев – директор на ЮЦДП-гр.Смолян, инж. Венцислав Фурлански – директор на РДГ Смолян, инж.Румен Начев – зам.-директор на Лесозащитна станция-Пловдив, инж.Никола Каварджиков – експерт от Лесозащитна станция-Пловдив, експерти от Областна администрация Смолян, представители на медиите.

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Областният управител изказа благодарности към хората, които положиха неимоверни усилия за разрешаването на проблема с корояда
15.10.2018 | 21:04
4697
снимка: teacher.bg

           „След множество усилия на Министерството на земеделието, храните и горите, на политическо и експертно ниво, на ЮЦДП – гр.Смолян, РДГ Смолян, Агенция по горите, Лесозащитна станция, частни фирми, научна общност, лесовъди от областта, кооперации, собственици, можем да говорим за разрешаване на проблема. Въпреки негативните прогнози, предприетите действия и мерки, доведоха до резултатът, който отчитаме, и аз много бих искал всички да изкажем благодарност към хората, които положиха неимоверни усилия през последните три години.”, каза областният управител Недялко Славов на пресконференция относно състоянието на иглолистните гори, засегнати от биотични и абиотични фактори на територията на бласт Смолян.

          Славов припомни хронологията на предприетите действия и спешни мерки за ограничаване разпространението на корояда и гъбните вредители, както и усвояването на поразената дървесина в периода от март 2015 година до момента.

          Инж. Ботьо Арабаджиев – директор на ЮЦДП – гр.Смолян, представи подробна информация за засегнатите и реализирани количества пострадала дървесина от м.март 2015 до 04.октомври.2018 г. за област Смолян.  За този период на територията на ЮЦДП са инвентаризирани 3 340 237 куб.м стояща маса пострадала дървесина от биотични и абиотични фактори, а само за област Смолян – 1 202 572 куб.м стояща маса. В това число са включени и количества пострадала дървесина в недостъпни басейни в размер на 124 114 куб.м. ст. маса, съответно 78 980 куб.м. ст. маса на територията на област Смолян. 

Всичко възложени за добив количества от ЮЦДП - гр. Смолян за периода март 2015 г.-4.10. 2018 г. са  3 082 325 куб.м. ст.маса, което представлява 96 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина, а териториалните поделения от област Смолян  са възложили за добив – 1 115 028 куб.м. ст.маса, което представлява 99 % спрямо инвентаризираната реално усвоима пострадала дървесина. Разликата до 100 % са количества дървесина, които ще бъдат предоставени на местното население за дърва за огрев.

Усвоени количества дървесина за същия период са 2 939 771 куб.м. ст.маса повредена дървесина, т.е. 91 % спрямо реално усвоимата пострадала дървесина и съответно 1 015 322 куб.м. ст.маса за област Смолян, или 90 % от реално усвоимата пострадала дървесина.

Реализирани количества пострадала дървесина от абиотични и биотични фактори, в т.ч. на физически лица на корен за лична употреба, по години са както следва: През 2015 г. – 636 620 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП - гр. Смолян, в т.ч. 250 022 куб.м стояща маса -област Смолян; През 2016 г. – 777 940 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП - гр. Смолян,                    в т.ч. 243 477 куб.м стояща маса -област Смолян; През 2017 г. –  895 927 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян,  в т.ч. 290 054 куб.м стояща маса -област Смолян; Към 04.10. 2018 г. – 629 284 куб.м стояща маса – общо ЮЦДП, гр. Смолян, в т.ч. – 231 769 куб.м стояща маса -област Смолян.

Трябва да се отбележи, че в началото на 2018 г., вследствие на ураганните ветрове в района на три поделения от област Смолян - ДГС Смолян, ДГС Славейно и ДГС Смилян, пострадаха от ветровал и ветролом около 110 хил. куб.м. стояща дървесина, на площ около 700 ха. До този момент над 74 % от достъпната нова пострадала дървесина е усвоена. Благодарение на предприетите мерки за ускоряване на усвояването на повредената иглолистна дървесина, не се допусна разпространение на корояда.

Инж.Арабаджиев уточни, че отчитайки нанесените сериозни повреди върху горскодървесната растителност след падналите обилни снеговалежи в края на 2014 г. и в началото на 2015 г.,  и установените нападения от корояди в особено големи размери през следващите години, инвентаризация на възобновяването бе извършена и във всички освободени площи през периода 2015-2017 година. Обобщените резултати показаха, че след извършване на съответните лесовъдски мероприятия, през 2015-2016 година се е освободила площ в размер на 4 334  дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 1 285 дка). По – голям процент - 85 процента от тази площ се е възобновила по естествен път, 13 процента е залесена от горските стопанства и 2 процента от площта предстои да бъде залесена през пролетта на 2019 година. В площите освободени през 2017 г. – 8 970 дка ( в т.ч. за обл. Смолян – 3 089 дка)  също се наблюдава начален процес на добро естествено възобновяване. Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в регламентирания от Закона за горите тригодишен срок. За целта, горските стопанства актуализираха годишните си програми за залесяване, подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на на подраста за периода 2018 – 2022 година. В тези програми е предвидено и да се произведе необходимото количество посевен и посадъчен материал за осигуряване на планираното залесяване. В стопанисваните от Южноцентрално държавно предприятие горски разсадници средногодишно се произвеждат 3,9 милиона фиданки, с които нуждите на горските стопанства са напълно обезпечени. В последните години се предоставя съобразно възможностите посадъчен материал и на останалите държавни горски предприятия, както и на други собственици на горски територии.

     Директорът на РДГ-Смолян – инж. Венцислав Фурлански предостави актуална информация, относно съхненето и повредите по иглолистни гори, както и приоритетното усвояване на увредената дървесина от болести, вредители и други повреди, на територията на РДГ-Смолян. През последните две години ( 01.01.2017 – 05.10.2018г.) за РДГ Смолян размерът на усвоената пострадала дървесина е 338 579 м3 стояща маса или отнесено към обема на инвентаризираната  повредена дървесина към момента е 53,6%. Общо усвоената от санитарни и принудителни сечи повредена дървесина е 65,9 % към възложената за добив дървесина.

В най-голям обем ветровалът през месец Януари 2018 година засегна териториите на ДГС Смолян, Славейно и Смилян. Обемът на инвентаризираната повредена дървесина в горски територии държавна собственост е 53,3% (110 541 м3 ст.маса), 46,7% (97 884 м3 ст.маса) собственост на физически и юридически лица. Повредената дървесина в общинска собственост е предимно в земеделски територии.

Обемът на инвентаризираната повредена от ветровала дървесина (208 425 м3 ст.маса) представлява 33,0% от общия обем (631 401 м3 ст.маса) инвентаризирана повредена дървесина за 2018 година.

Обемът на усвоената пострадала дървесина от ветровала към 01.10.2018 година  е в размер на 121 757 м3 стояща маса или 58% от общо инвентаризираната от ветровала дървесина (208 425 м3 ст.маса).

        „Всички ние направихме така, че щетите да бъдат сведени до минимум.”, допълни в заключение  областният управител Недялко Славов, като обърна внимание на ползата, че през последните години се забелязва активно насърчаване на предприемачеството и инвестиции в преработка на дървесина, което на практика генерира и заетост и доходи на населението.

        В пресконференцията участваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, ресорният му заместник Владимир Гърбелов, инж.Ботьо Арабаджиев – директор на ЮЦДП-гр.Смолян, инж. Венцислав Фурлански – директор на РДГ Смолян, инж.Румен Начев – зам.-директор на Лесозащитна станция-Пловдив, инж.Никола Каварджиков – експерт от Лесозащитна станция-Пловдив, експерти от Областна администрация Смолян, представители на медиите.

Последни новини
154 000 лв. получава Рудозем за предотвратяване на последици от бедствия
Вдигнаха заплатите на миньорите в Горубсо-Мадан
РИОСВ – Смолян постави метално сърце за капачки по повод Световния Ден на Земята – 22 април
Много добро представяне за чепинцките ученици на зоналния кръг от ученическите спортни игри
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 19.04.2019 г.
В МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ представят иновативен метод на изследване за рак на гърдата
Среща на партньорите по проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничния регион“
Проведе се среща на партньорите по проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничния регион“
Ето как е изглеждал Рудозем преди 90 години
Блестящо представяне на учениците от СУ "Христо Ботев" - с. Чепинци на ученическите спортни игри