Общинският съвет ще гласува предложението за 5.5 млн. лв. кредит на Пехливанов този четвъртък

За 29 април /четвъртък/ е насрочено заседанието на Общински съвет - гр. Рудозем, на което ще бъде гласувано дали да се поеме дългосрочен дълг в размер на 5.5 млн. лева.

Припомняме, че по така предложеното поемане на дълг общината ще заплати само лихви в размер на над 1.7 млн. лева и то в срок на 20 години.

Ето и поканата за заседнието, която е поместена в сайта на Общинската администрация:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 

           На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и първото редовно заседание на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1.Справка за дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2020 година /вх.№ 70/13.04.2021 г./
Докл: Началник РУ- Мадан
 
2.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г./вх. №40/19.02.2021 г./
Докл: Управител на „СМДЛ Рудозем“ЕООД

 
 3.Актуализация на Бюджета на община Рудозем за 2021 г. в частта „Капиталови разходи“ /вх. № 71/14.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем
 
4.Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на инвестиционни проекти /вх. № 72/15.04.2021 г./;   
 4.1.Приложение
4.2.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 5.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. /вх. № 78 /15.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 6.Постъпило искане с вх. № Р-1118/04.03.2021 г. от Розета Чечкова – Началник на общинска служба по земеделие – Рудозем за предприемане на необходимите действия по предоставяне на земеделски имот /вх. № 73/22.04.2021 г./
6.1.Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
7.Одобряване на Устройствена план-схема на обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 63207.501.134 на Николай Чолаков“ в гр. Рудозем, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /вх. № 74/22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 8.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-нафтово стопанство, УПИ VII-гаражи и изменение на улична регулация. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Рудозем и „РАЙ ГРУП” ООД, гр.Рудозем. /вх. № 81 /23.04.2021 г./
8.1. Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 9.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно ел.захранване на ППС 3295, разположена в ПИ 63207.38.2, м.Мурево, общ.Рудозем, обл.Смолян”/вх. № 83 /23.04.2021 г./;      
9.1.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 10.Продажба на УПИ XIII-57, в кв.5 по плана на с.Елховец – частна общинска собственост, отделно от построената в него триетажна масивна жилищна сграда./вх. № /.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 11.Отдаване под наем – публична общинска собственост /вх. № 77 /22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 12.Отдаване под наем – публична общинска собственост / вх. № 79 /23.04.2021 г
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 13.Искане за авансово плащане към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх.№76/22.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 14.Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх. № 75 /22.04.2021 г./;  
14.1.Запис на заповед
Докл: Кмет на Община Рудозем


 
 15.Предложение за одобряване на промени в общата численост на Общинска администрация – гр.Рудозем. /вх. №82 /23.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 16.Приемане на Общински план за младежта на община Рудозем за 2021 г. /вх. № 84/23.04.2021 г./; 
16.1. План за младеждата на община Рудозем за 2021 г.  
Докл: Кмет на Община Рудозем

17. Отдаване под наем на част от терен - частна общинска собственост
Докл: Кмет на  Община Рудозем


Заседания комисии

Линк за онлайн заседание: тук 
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Общинският съвет ще гласува предложението за 5.5 млн. лв. кредит на Пехливанов този четвъртък
26.04.2021 | 14:56
2682
снимка: teacher.bg

За 29 април /четвъртък/ е насрочено заседанието на Общински съвет - гр. Рудозем, на което ще бъде гласувано дали да се поеме дългосрочен дълг в размер на 5.5 млн. лева.

Припомняме, че по така предложеното поемане на дълг общината ще заплати само лихви в размер на над 1.7 млн. лева и то в срок на 20 години.

Ето и поканата за заседнието, която е поместена в сайта на Общинската администрация:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 

           На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и първото редовно заседание на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1.Справка за дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2020 година /вх.№ 70/13.04.2021 г./
Докл: Началник РУ- Мадан
 
2.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г./вх. №40/19.02.2021 г./
Докл: Управител на „СМДЛ Рудозем“ЕООД

 
 3.Актуализация на Бюджета на община Рудозем за 2021 г. в частта „Капиталови разходи“ /вх. № 71/14.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем
 
4.Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на инвестиционни проекти /вх. № 72/15.04.2021 г./;   
 4.1.Приложение
4.2.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 5.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. /вх. № 78 /15.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 6.Постъпило искане с вх. № Р-1118/04.03.2021 г. от Розета Чечкова – Началник на общинска служба по земеделие – Рудозем за предприемане на необходимите действия по предоставяне на земеделски имот /вх. № 73/22.04.2021 г./
6.1.Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
7.Одобряване на Устройствена план-схема на обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 63207.501.134 на Николай Чолаков“ в гр. Рудозем, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /вх. № 74/22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 8.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-нафтово стопанство, УПИ VII-гаражи и изменение на улична регулация. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Рудозем и „РАЙ ГРУП” ООД, гр.Рудозем. /вх. № 81 /23.04.2021 г./
8.1. Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 9.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно ел.захранване на ППС 3295, разположена в ПИ 63207.38.2, м.Мурево, общ.Рудозем, обл.Смолян”/вх. № 83 /23.04.2021 г./;      
9.1.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 10.Продажба на УПИ XIII-57, в кв.5 по плана на с.Елховец – частна общинска собственост, отделно от построената в него триетажна масивна жилищна сграда./вх. № /.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 11.Отдаване под наем – публична общинска собственост /вх. № 77 /22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 12.Отдаване под наем – публична общинска собственост / вх. № 79 /23.04.2021 г
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 13.Искане за авансово плащане към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх.№76/22.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 14.Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх. № 75 /22.04.2021 г./;  
14.1.Запис на заповед
Докл: Кмет на Община Рудозем


 
 15.Предложение за одобряване на промени в общата численост на Общинска администрация – гр.Рудозем. /вх. №82 /23.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 16.Приемане на Общински план за младежта на община Рудозем за 2021 г. /вх. № 84/23.04.2021 г./; 
16.1. План за младеждата на община Рудозем за 2021 г.  
Докл: Кмет на Община Рудозем

17. Отдаване под наем на част от терен - частна общинска собственост
Докл: Кмет на  Община Рудозем


Заседания комисии

Линк за онлайн заседание: тук 

Последни новини
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ