Разчет на общинския бюджет за 2016 година

Бюджетът на общината за 2016 година бе приет на провелото се 6-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем.

 

Общинските съветници приеха бюджета на община Рудозем за 2016 година, както следва:

По приходите в размер на 6 513 604 лв., в това число:

Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 990 759 лв., в това число:

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 878 684 лв.;

Преходен остатък от 2015 година в размер на 112 075 лв. - с целеви характер - 112 075 лв.

Приходи за местни дейности в размер на 2 522 845 лв., в това число:

Данъчни приходи в размер на  420 400 лв.;

Неданъчни приходи в размер на 788 668 лв.;

Трансфери за местни дейности в размер на 1 324 972 лв., в това число: Обща изравнителна субсидия в размер на 682 100 лв.; Трансфер за зимно поддъражане и снегопочистване в размер на 223 400 лв.; Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 398 100 лв.; Временни безлихвени заеми в размер на 21 372 лв.;

Преходен остатък от 2015 година в размер на 178 178 лв.;

Средства по Норвежка програма постъпили по разплащателна сметка и отчисления към РИОСВ (със знак минус) общо в размер на – 189 373лв.

По разходите в размер на 6 513 604лв. , разпределени по функции, дейности и параграфи:

За делегирани от държавата дейности в размер на 3 990 759лв., в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0лв.;

За местни дейности в размер на 2 522 845 лв. , в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 41 206 лв.

 

Общински съвет – Рудозем утвърди разчет за разходи и субсидии, както следва за:

Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за социални цели / - 10 000 лв.

Субсидии за: читалища – 106 200 лв. - за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност, спортни клубове – 6 000 лв, организации с нестопанска цел /клуб на пенсионера/ - 500 лв.

 

Общински съвет – Рудозем също така прие следните лимити за разходи:

СБКО до 3 на сто /не повече от 3 на сто/ от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

Разходи за представителни цели в размер на 5 000 лв.;

Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответният район, кметство или населено място – разходи за командировки до гр. София в размер на 20 лв. дневни.

 

153 321 лв. е размера на просрочените задължения от 2015 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 г., а просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. са на стойност 10 000 лв.

 

Разходването на бюджетните средства без целеви средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

Разходите за делегирани от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения  и стипендии са приоритет;

Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: трудови разходи,дължими суми по лихви по главница на общински дълг, за покриване на просрочени задължения от минали години, за разходи по проекти финансирани със средства от ЕС, за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи – горива за отопление, ел.енергия и неотложни текущи ремонти.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Разчет на общинския бюджет за 2016 година
09.02.2016 | 12:47
1529
снимка: teacher.bg

Бюджетът на общината за 2016 година бе приет на провелото се 6-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем.

 

Общинските съветници приеха бюджета на община Рудозем за 2016 година, както следва:

По приходите в размер на 6 513 604 лв., в това число:

Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 990 759 лв., в това число:

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 878 684 лв.;

Преходен остатък от 2015 година в размер на 112 075 лв. - с целеви характер - 112 075 лв.

Приходи за местни дейности в размер на 2 522 845 лв., в това число:

Данъчни приходи в размер на  420 400 лв.;

Неданъчни приходи в размер на 788 668 лв.;

Трансфери за местни дейности в размер на 1 324 972 лв., в това число: Обща изравнителна субсидия в размер на 682 100 лв.; Трансфер за зимно поддъражане и снегопочистване в размер на 223 400 лв.; Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 398 100 лв.; Временни безлихвени заеми в размер на 21 372 лв.;

Преходен остатък от 2015 година в размер на 178 178 лв.;

Средства по Норвежка програма постъпили по разплащателна сметка и отчисления към РИОСВ (със знак минус) общо в размер на – 189 373лв.

По разходите в размер на 6 513 604лв. , разпределени по функции, дейности и параграфи:

За делегирани от държавата дейности в размер на 3 990 759лв., в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0лв.;

За местни дейности в размер на 2 522 845 лв. , в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 41 206 лв.

 

Общински съвет – Рудозем утвърди разчет за разходи и субсидии, както следва за:

Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за социални цели / - 10 000 лв.

Субсидии за: читалища – 106 200 лв. - за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност, спортни клубове – 6 000 лв, организации с нестопанска цел /клуб на пенсионера/ - 500 лв.

 

Общински съвет – Рудозем също така прие следните лимити за разходи:

СБКО до 3 на сто /не повече от 3 на сто/ от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

Разходи за представителни цели в размер на 5 000 лв.;

Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответният район, кметство или населено място – разходи за командировки до гр. София в размер на 20 лв. дневни.

 

153 321 лв. е размера на просрочените задължения от 2015 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 г., а просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. са на стойност 10 000 лв.

 

Разходването на бюджетните средства без целеви средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

Разходите за делегирани от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения  и стипендии са приоритет;

Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: трудови разходи,дължими суми по лихви по главница на общински дълг, за покриване на просрочени задължения от минали години, за разходи по проекти финансирани със средства от ЕС, за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи – горива за отопление, ел.енергия и неотложни текущи ремонти.

©Рудозем днес

Последни новини
Нови 4 случая на коронавирус в Смолян
Над 10 са жертвите на covid-19 в област Ксанти
Отменят задължителното носене на маски на обществени места
Маските стават задължителни на обществените места
Родопски мохабети: Овчар води жена си на лекар
Родопски мохабети: Съпруг дава урок на жена си
В очакване на пролетта
А П Е Л КЪМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР.РУДОЗЕМ
От 21 март се забранява необосновано движение между градовете
Въведоха вечерен час в област Смолян