Рудозем кандидатства с проект за реконструкция и рехабилитация на четири пътя, попадащи в териториалния обхват на общината

Община Рудозем кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

В проекта, който бе оповестен от местната управа на сайта на Общинска администрация – Рудозем, са включени следните обекти:

ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска”;

SML 1214 /ІІ-86, Рудозем - граница Гърция/ - Чепинци - мах. Мамиевска е общински. Намира се в югоизточната част на oбщина Рудозем и е единствена пътна връзка на Чепинци. Настилката му е с недостатъчна носимоспособност и в по-голямата си част е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини, деформации, коловози и дупки. По дължината на трасето има два моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 със светъл отвор 12метра.

Проектното решение предвижда изграждане на два нови паркинга - при км 0+800 и при км 2+390, изграждане на стоманобетонна стена от км 0+783,75до км 0+821,50 с височина 4м. За двата моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 е предвидено изграждане на бетонови тротоари.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /ІІ-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951”;

Целта на проекта е реконструкция на пътя, уширяване на габарита му, изграждане на настилки, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението. Пътят започва от път ІI-86 при км 131+641.95 като се отделя от него с много косо кръстовище. Дължината на трасето е около 4 км. Преминава през кв. „Възраждане” на гр. Рудозем до около км 0+650 и оттам до края се развива през сложен планински терен с големи надлъжни наклони и остри криви с малки радиуси почти изцяло през горски фонд. В участъка от км 3+600 до км 3+951 /края на обекта/ се развива в регулацията на с. Боево. Настилката на пътя е асфалтобетонова до около км 0+650.00, след това трасето се развива по трошенокаменна или земна настилка. Пътят завършва в края на с. Боево, като преминава през него от км 3+600 до км 3+951 с дължина около 350 м.

Трасето е решено чрез прави и циркулярни криви с максимално вписване в обхвата на съществуващия път. Настилка в населеното място е асфалтобетонова, с мрежовидни пукнатини и коловози на места с кръпки. Предвижда се рехабилитация с асфалтови пластове, осигуряващи минимална дебелина от 7 до 10 см, с които се осигуряват два асфалтови пласта, изграждане на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 /в извън населеното място/ и Ф32 в участъка на кв. „Възраждане”; Полагането на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Бреза от км. 0+000 до км. 3+500”;

В сегашното си състояние съществуващият път не осигурява изискванията за комфорт и безопасност на движение и е необходимо да бъде основно реконструиран и обезопасен. Пътят е общински с местно значение и ще обслужва жителите на с. Бреза, като осигурява връзката им с път II-86, Рудозем - Граница Гърция. Той се развива в планински терен, има големи надлъжни наклони, лоши пътни характеристики и няма твърда настилка. Изпълнен е с трошенокаменна настилка, а общата му широчина варира от 3.00 м до 6.00 м.

Ситуацията на съществуващия път е силно начупена, като са допуснати R min до 5.00 м. Надлъжните наклони са допустими и достигат 15%. Не е решено отводняването на пътя, канавките са затлачени, малки съоръжения не са годни за използване. Липсва вертикална сигнализация по дължина на трасето.

Оста на новия път е проектирана максимално близо до оста на съществуващия път, за да се запази габаритът, а където е възможно, са направени уширения за разминаване или спиране. Хоризонталните криви са решени с кръгови криви и клотоиди. Поради специфичността на терена и голямата денивелация са проектирани и 9 бр. серпентини с минимален радиус R=6.25м, като в обхвата им е предвидено голямо уширение с цел по-безопасно преминаване или разминаване на МПС. В проекта е предвидено изграждане на канално-тръбна мрежа за широколентов интернет

ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500”.

Целта на проекта е рехабилитация на пътя, подобряване носимоспобността настилката, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението.

Разработваният участък е част от общинския път SML 2211 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - Грамаде - Оглед в участъка от км 1+608.78 до км 3+500. Дължината на трасето е около 1,9 км. Пътят е със сравнително лоша ситуация с няколко криви с много малки радиуси. В останалата част, събразно теренните форми, пътят е изпълнен с банкети, силно затревени, а откъм ската почти напълно сляти със скатните откоси. Пътят е изпълнен още с тесен габарит с ширина на настилката от 3,5 м до 6 м и със следния тип напречен профил: От страната на насипа – банкет с неоформена ширина от 1-1,5 м, частично изнесен или пропаднал; От страната на ската – банкет почти слят със скалния откос; Предпазна еластична ограда – има само в близост до населеното място; В участъка има 10 бр. водостоци Ф1000 от които 1 бр Ф600. В началото на селата има напречен отток, който събира повърхностните води и ги отвежда наляво извън населеното място. Настилката на пътя е асфалтобетонова в задоволително състояние.

Съгласно геодезическите измервания и взетите данни на място, габаритът на пътя е различен, с ширина на настилката от 3,5 м /от км 1,680 до км 3+140/ до около 6 м. В проекта се предвижда изграждането на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 и полагане на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица).

 

По време на последното заседание на местния парламент, на което общинските съветници дадоха съгласие община Рудозем да кандидатства с горепосоченото проектно предложение, кметът Румен Пехливанов обясни, че пътищата от IV клас, които са останали на територията на общината и които имат нужда от рехабилитация, са четирите пътя, които са включени в проекта, плюс Бърчево – Равнината – Иваново, Равнината – Вълчан, Елховец – Витина – Поляна.

„Това са всички пътища на територията на общината. За пет от тях имаме готови технически проекти, като четири от тях предложих да ги включим. Петият е Елховец – Витина – Поляна, участъкът от разклона за Витина до Дъбок, но с оглед на това, че се очаква да има много проекти с равен брой точки и може да има второ пресяване, отчитащо кой проект в най-голяма степен изпълнява условията на програмата, оставихме в групата само четирите пътя, които пряко опират на втория клас, защото това е нещо, което дава точки. 26 точки ще получи път, който се свързва с II или III клас път. Ако всички са еднакви, вероятно ще получат предимство тези, които са с II клас. Поради тази причина предложихме да останат само четирите, за да изключим субективния момент с Елховец – Витина – Поляна.”, уточни кметът на община Рудозем.

© Рудозем днес
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Рудозем кандидатства с проект за реконструкция и рехабилитация на четири пътя, попадащи в териториалния обхват на общината
06.10.2016 | 19:15
2710
снимка: teacher.bg

Община Рудозем кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

В проекта, който бе оповестен от местната управа на сайта на Общинска администрация – Рудозем, са включени следните обекти:

ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска”;

SML 1214 /ІІ-86, Рудозем - граница Гърция/ - Чепинци - мах. Мамиевска е общински. Намира се в югоизточната част на oбщина Рудозем и е единствена пътна връзка на Чепинци. Настилката му е с недостатъчна носимоспособност и в по-голямата си част е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини, деформации, коловози и дупки. По дължината на трасето има два моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 със светъл отвор 12метра.

Проектното решение предвижда изграждане на два нови паркинга - при км 0+800 и при км 2+390, изграждане на стоманобетонна стена от км 0+783,75до км 0+821,50 с височина 4м. За двата моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 е предвидено изграждане на бетонови тротоари.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /ІІ-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951”;

Целта на проекта е реконструкция на пътя, уширяване на габарита му, изграждане на настилки, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението. Пътят започва от път ІI-86 при км 131+641.95 като се отделя от него с много косо кръстовище. Дължината на трасето е около 4 км. Преминава през кв. „Възраждане” на гр. Рудозем до около км 0+650 и оттам до края се развива през сложен планински терен с големи надлъжни наклони и остри криви с малки радиуси почти изцяло през горски фонд. В участъка от км 3+600 до км 3+951 /края на обекта/ се развива в регулацията на с. Боево. Настилката на пътя е асфалтобетонова до около км 0+650.00, след това трасето се развива по трошенокаменна или земна настилка. Пътят завършва в края на с. Боево, като преминава през него от км 3+600 до км 3+951 с дължина около 350 м.

Трасето е решено чрез прави и циркулярни криви с максимално вписване в обхвата на съществуващия път. Настилка в населеното място е асфалтобетонова, с мрежовидни пукнатини и коловози на места с кръпки. Предвижда се рехабилитация с асфалтови пластове, осигуряващи минимална дебелина от 7 до 10 см, с които се осигуряват два асфалтови пласта, изграждане на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 /в извън населеното място/ и Ф32 в участъка на кв. „Възраждане”; Полагането на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Бреза от км. 0+000 до км. 3+500”;

В сегашното си състояние съществуващият път не осигурява изискванията за комфорт и безопасност на движение и е необходимо да бъде основно реконструиран и обезопасен. Пътят е общински с местно значение и ще обслужва жителите на с. Бреза, като осигурява връзката им с път II-86, Рудозем - Граница Гърция. Той се развива в планински терен, има големи надлъжни наклони, лоши пътни характеристики и няма твърда настилка. Изпълнен е с трошенокаменна настилка, а общата му широчина варира от 3.00 м до 6.00 м.

Ситуацията на съществуващия път е силно начупена, като са допуснати R min до 5.00 м. Надлъжните наклони са допустими и достигат 15%. Не е решено отводняването на пътя, канавките са затлачени, малки съоръжения не са годни за използване. Липсва вертикална сигнализация по дължина на трасето.

Оста на новия път е проектирана максимално близо до оста на съществуващия път, за да се запази габаритът, а където е възможно, са направени уширения за разминаване или спиране. Хоризонталните криви са решени с кръгови криви и клотоиди. Поради специфичността на терена и голямата денивелация са проектирани и 9 бр. серпентини с минимален радиус R=6.25м, като в обхвата им е предвидено голямо уширение с цел по-безопасно преминаване или разминаване на МПС. В проекта е предвидено изграждане на канално-тръбна мрежа за широколентов интернет

ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500”.

Целта на проекта е рехабилитация на пътя, подобряване носимоспобността настилката, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението.

Разработваният участък е част от общинския път SML 2211 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - Грамаде - Оглед в участъка от км 1+608.78 до км 3+500. Дължината на трасето е около 1,9 км. Пътят е със сравнително лоша ситуация с няколко криви с много малки радиуси. В останалата част, събразно теренните форми, пътят е изпълнен с банкети, силно затревени, а откъм ската почти напълно сляти със скатните откоси. Пътят е изпълнен още с тесен габарит с ширина на настилката от 3,5 м до 6 м и със следния тип напречен профил: От страната на насипа – банкет с неоформена ширина от 1-1,5 м, частично изнесен или пропаднал; От страната на ската – банкет почти слят със скалния откос; Предпазна еластична ограда – има само в близост до населеното място; В участъка има 10 бр. водостоци Ф1000 от които 1 бр Ф600. В началото на селата има напречен отток, който събира повърхностните води и ги отвежда наляво извън населеното място. Настилката на пътя е асфалтобетонова в задоволително състояние.

Съгласно геодезическите измервания и взетите данни на място, габаритът на пътя е различен, с ширина на настилката от 3,5 м /от км 1,680 до км 3+140/ до около 6 м. В проекта се предвижда изграждането на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 и полагане на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица).

 

По време на последното заседание на местния парламент, на което общинските съветници дадоха съгласие община Рудозем да кандидатства с горепосоченото проектно предложение, кметът Румен Пехливанов обясни, че пътищата от IV клас, които са останали на територията на общината и които имат нужда от рехабилитация, са четирите пътя, които са включени в проекта, плюс Бърчево – Равнината – Иваново, Равнината – Вълчан, Елховец – Витина – Поляна.

„Това са всички пътища на територията на общината. За пет от тях имаме готови технически проекти, като четири от тях предложих да ги включим. Петият е Елховец – Витина – Поляна, участъкът от разклона за Витина до Дъбок, но с оглед на това, че се очаква да има много проекти с равен брой точки и може да има второ пресяване, отчитащо кой проект в най-голяма степен изпълнява условията на програмата, оставихме в групата само четирите пътя, които пряко опират на втория клас, защото това е нещо, което дава точки. 26 точки ще получи път, който се свързва с II или III клас път. Ако всички са еднакви, вероятно ще получат предимство тези, които са с II клас. Поради тази причина предложихме да останат само четирите, за да изключим субективния момент с Елховец – Витина – Поляна.”, уточни кметът на община Рудозем.

©Рудозем днес
Последни новини
Чепинци готви кулинарен базар в подкрепа на „Седмица на сираците“
Ученици от рудоземската гимназия зарадваха децата от ДКДМУ ,,Слънце‘‘ град Рудозем
Питбул нападна ловец в Елховец, той го гръмна
Средно училище „Свети свети. Кирил и Методий” – гр. Рудозем проведе инициатива, организирана по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП
Жители на Равнината излизат на протест заради липсата на вода
Близо 10 дни половината жители на Равнината са без вода
Гласуваха максималната възможна заплата на кмета на Рудозем - 2950 лв.
Ученици и учители от рудоземската гимназия бяха на посещение в Банкя
Мустафа Брахимбашев: Жителите на Чепинци неведнъж са показвали, че когато са били единни са постигали големи успехи
Румен Пехливанов: Много хубави неща предстоят за Рудозем