Рудозем кандидатства с проект за реконструкция и рехабилитация на четири пътя, попадащи в териториалния обхват на общината

Община Рудозем кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

В проекта, който бе оповестен от местната управа на сайта на Общинска администрация – Рудозем, са включени следните обекти:

ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска”;

SML 1214 /ІІ-86, Рудозем - граница Гърция/ - Чепинци - мах. Мамиевска е общински. Намира се в югоизточната част на oбщина Рудозем и е единствена пътна връзка на Чепинци. Настилката му е с недостатъчна носимоспособност и в по-голямата си част е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини, деформации, коловози и дупки. По дължината на трасето има два моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 със светъл отвор 12метра.

Проектното решение предвижда изграждане на два нови паркинга - при км 0+800 и при км 2+390, изграждане на стоманобетонна стена от км 0+783,75до км 0+821,50 с височина 4м. За двата моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 е предвидено изграждане на бетонови тротоари.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /ІІ-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951”;

Целта на проекта е реконструкция на пътя, уширяване на габарита му, изграждане на настилки, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението. Пътят започва от път ІI-86 при км 131+641.95 като се отделя от него с много косо кръстовище. Дължината на трасето е около 4 км. Преминава през кв. „Възраждане” на гр. Рудозем до около км 0+650 и оттам до края се развива през сложен планински терен с големи надлъжни наклони и остри криви с малки радиуси почти изцяло през горски фонд. В участъка от км 3+600 до км 3+951 /края на обекта/ се развива в регулацията на с. Боево. Настилката на пътя е асфалтобетонова до около км 0+650.00, след това трасето се развива по трошенокаменна или земна настилка. Пътят завършва в края на с. Боево, като преминава през него от км 3+600 до км 3+951 с дължина около 350 м.

Трасето е решено чрез прави и циркулярни криви с максимално вписване в обхвата на съществуващия път. Настилка в населеното място е асфалтобетонова, с мрежовидни пукнатини и коловози на места с кръпки. Предвижда се рехабилитация с асфалтови пластове, осигуряващи минимална дебелина от 7 до 10 см, с които се осигуряват два асфалтови пласта, изграждане на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 /в извън населеното място/ и Ф32 в участъка на кв. „Възраждане”; Полагането на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Бреза от км. 0+000 до км. 3+500”;

В сегашното си състояние съществуващият път не осигурява изискванията за комфорт и безопасност на движение и е необходимо да бъде основно реконструиран и обезопасен. Пътят е общински с местно значение и ще обслужва жителите на с. Бреза, като осигурява връзката им с път II-86, Рудозем - Граница Гърция. Той се развива в планински терен, има големи надлъжни наклони, лоши пътни характеристики и няма твърда настилка. Изпълнен е с трошенокаменна настилка, а общата му широчина варира от 3.00 м до 6.00 м.

Ситуацията на съществуващия път е силно начупена, като са допуснати R min до 5.00 м. Надлъжните наклони са допустими и достигат 15%. Не е решено отводняването на пътя, канавките са затлачени, малки съоръжения не са годни за използване. Липсва вертикална сигнализация по дължина на трасето.

Оста на новия път е проектирана максимално близо до оста на съществуващия път, за да се запази габаритът, а където е възможно, са направени уширения за разминаване или спиране. Хоризонталните криви са решени с кръгови криви и клотоиди. Поради специфичността на терена и голямата денивелация са проектирани и 9 бр. серпентини с минимален радиус R=6.25м, като в обхвата им е предвидено голямо уширение с цел по-безопасно преминаване или разминаване на МПС. В проекта е предвидено изграждане на канално-тръбна мрежа за широколентов интернет

ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500”.

Целта на проекта е рехабилитация на пътя, подобряване носимоспобността настилката, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението.

Разработваният участък е част от общинския път SML 2211 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - Грамаде - Оглед в участъка от км 1+608.78 до км 3+500. Дължината на трасето е около 1,9 км. Пътят е със сравнително лоша ситуация с няколко криви с много малки радиуси. В останалата част, събразно теренните форми, пътят е изпълнен с банкети, силно затревени, а откъм ската почти напълно сляти със скатните откоси. Пътят е изпълнен още с тесен габарит с ширина на настилката от 3,5 м до 6 м и със следния тип напречен профил: От страната на насипа – банкет с неоформена ширина от 1-1,5 м, частично изнесен или пропаднал; От страната на ската – банкет почти слят със скалния откос; Предпазна еластична ограда – има само в близост до населеното място; В участъка има 10 бр. водостоци Ф1000 от които 1 бр Ф600. В началото на селата има напречен отток, който събира повърхностните води и ги отвежда наляво извън населеното място. Настилката на пътя е асфалтобетонова в задоволително състояние.

Съгласно геодезическите измервания и взетите данни на място, габаритът на пътя е различен, с ширина на настилката от 3,5 м /от км 1,680 до км 3+140/ до около 6 м. В проекта се предвижда изграждането на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 и полагане на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица).

 

По време на последното заседание на местния парламент, на което общинските съветници дадоха съгласие община Рудозем да кандидатства с горепосоченото проектно предложение, кметът Румен Пехливанов обясни, че пътищата от IV клас, които са останали на територията на общината и които имат нужда от рехабилитация, са четирите пътя, които са включени в проекта, плюс Бърчево – Равнината – Иваново, Равнината – Вълчан, Елховец – Витина – Поляна.

„Това са всички пътища на територията на общината. За пет от тях имаме готови технически проекти, като четири от тях предложих да ги включим. Петият е Елховец – Витина – Поляна, участъкът от разклона за Витина до Дъбок, но с оглед на това, че се очаква да има много проекти с равен брой точки и може да има второ пресяване, отчитащо кой проект в най-голяма степен изпълнява условията на програмата, оставихме в групата само четирите пътя, които пряко опират на втория клас, защото това е нещо, което дава точки. 26 точки ще получи път, който се свързва с II или III клас път. Ако всички са еднакви, вероятно ще получат предимство тези, които са с II клас. Поради тази причина предложихме да останат само четирите, за да изключим субективния момент с Елховец – Витина – Поляна.”, уточни кметът на община Рудозем.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Рудозем кандидатства с проект за реконструкция и рехабилитация на четири пътя, попадащи в териториалния обхват на общината
06.10.2016 | 19:15
3751
снимка: teacher.bg

Община Рудозем кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

В проекта, който бе оповестен от местната управа на сайта на Общинска администрация – Рудозем, са включени следните обекти:

ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска”;

SML 1214 /ІІ-86, Рудозем - граница Гърция/ - Чепинци - мах. Мамиевска е общински. Намира се в югоизточната част на oбщина Рудозем и е единствена пътна връзка на Чепинци. Настилката му е с недостатъчна носимоспособност и в по-голямата си част е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини, деформации, коловози и дупки. По дължината на трасето има два моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 със светъл отвор 12метра.

Проектното решение предвижда изграждане на два нови паркинга - при км 0+800 и при км 2+390, изграждане на стоманобетонна стена от км 0+783,75до км 0+821,50 с височина 4м. За двата моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 е предвидено изграждане на бетонови тротоари.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /ІІ-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951”;

Целта на проекта е реконструкция на пътя, уширяване на габарита му, изграждане на настилки, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението. Пътят започва от път ІI-86 при км 131+641.95 като се отделя от него с много косо кръстовище. Дължината на трасето е около 4 км. Преминава през кв. „Възраждане” на гр. Рудозем до около км 0+650 и оттам до края се развива през сложен планински терен с големи надлъжни наклони и остри криви с малки радиуси почти изцяло през горски фонд. В участъка от км 3+600 до км 3+951 /края на обекта/ се развива в регулацията на с. Боево. Настилката на пътя е асфалтобетонова до около км 0+650.00, след това трасето се развива по трошенокаменна или земна настилка. Пътят завършва в края на с. Боево, като преминава през него от км 3+600 до км 3+951 с дължина около 350 м.

Трасето е решено чрез прави и циркулярни криви с максимално вписване в обхвата на съществуващия път. Настилка в населеното място е асфалтобетонова, с мрежовидни пукнатини и коловози на места с кръпки. Предвижда се рехабилитация с асфалтови пластове, осигуряващи минимална дебелина от 7 до 10 см, с които се осигуряват два асфалтови пласта, изграждане на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 /в извън населеното място/ и Ф32 в участъка на кв. „Възраждане”; Полагането на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица.

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Бреза от км. 0+000 до км. 3+500”;

В сегашното си състояние съществуващият път не осигурява изискванията за комфорт и безопасност на движение и е необходимо да бъде основно реконструиран и обезопасен. Пътят е общински с местно значение и ще обслужва жителите на с. Бреза, като осигурява връзката им с път II-86, Рудозем - Граница Гърция. Той се развива в планински терен, има големи надлъжни наклони, лоши пътни характеристики и няма твърда настилка. Изпълнен е с трошенокаменна настилка, а общата му широчина варира от 3.00 м до 6.00 м.

Ситуацията на съществуващия път е силно начупена, като са допуснати R min до 5.00 м. Надлъжните наклони са допустими и достигат 15%. Не е решено отводняването на пътя, канавките са затлачени, малки съоръжения не са годни за използване. Липсва вертикална сигнализация по дължина на трасето.

Оста на новия път е проектирана максимално близо до оста на съществуващия път, за да се запази габаритът, а където е възможно, са направени уширения за разминаване или спиране. Хоризонталните криви са решени с кръгови криви и клотоиди. Поради специфичността на терена и голямата денивелация са проектирани и 9 бр. серпентини с минимален радиус R=6.25м, като в обхвата им е предвидено голямо уширение с цел по-безопасно преминаване или разминаване на МПС. В проекта е предвидено изграждане на канално-тръбна мрежа за широколентов интернет

ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500”.

Целта на проекта е рехабилитация на пътя, подобряване носимоспобността настилката, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението.

Разработваният участък е част от общинския път SML 2211 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - Грамаде - Оглед в участъка от км 1+608.78 до км 3+500. Дължината на трасето е около 1,9 км. Пътят е със сравнително лоша ситуация с няколко криви с много малки радиуси. В останалата част, събразно теренните форми, пътят е изпълнен с банкети, силно затревени, а откъм ската почти напълно сляти със скатните откоси. Пътят е изпълнен още с тесен габарит с ширина на настилката от 3,5 м до 6 м и със следния тип напречен профил: От страната на насипа – банкет с неоформена ширина от 1-1,5 м, частично изнесен или пропаднал; От страната на ската – банкет почти слят със скалния откос; Предпазна еластична ограда – има само в близост до населеното място; В участъка има 10 бр. водостоци Ф1000 от които 1 бр Ф600. В началото на селата има напречен отток, който събира повърхностните води и ги отвежда наляво извън населеното място. Настилката на пътя е асфалтобетонова в задоволително състояние.

Съгласно геодезическите измервания и взетите данни на място, габаритът на пътя е различен, с ширина на настилката от 3,5 м /от км 1,680 до км 3+140/ до около 6 м. В проекта се предвижда изграждането на тръбно-канална мрежа за широколентов интернет. (Полагане на тръби НDPE с диаметър Ф40 и полагане на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица).

 

По време на последното заседание на местния парламент, на което общинските съветници дадоха съгласие община Рудозем да кандидатства с горепосоченото проектно предложение, кметът Румен Пехливанов обясни, че пътищата от IV клас, които са останали на територията на общината и които имат нужда от рехабилитация, са четирите пътя, които са включени в проекта, плюс Бърчево – Равнината – Иваново, Равнината – Вълчан, Елховец – Витина – Поляна.

„Това са всички пътища на територията на общината. За пет от тях имаме готови технически проекти, като четири от тях предложих да ги включим. Петият е Елховец – Витина – Поляна, участъкът от разклона за Витина до Дъбок, но с оглед на това, че се очаква да има много проекти с равен брой точки и може да има второ пресяване, отчитащо кой проект в най-голяма степен изпълнява условията на програмата, оставихме в групата само четирите пътя, които пряко опират на втория клас, защото това е нещо, което дава точки. 26 точки ще получи път, който се свързва с II или III клас път. Ако всички са еднакви, вероятно ще получат предимство тези, които са с II клас. Поради тази причина предложихме да останат само четирите, за да изключим субективния момент с Елховец – Витина – Поляна.”, уточни кметът на община Рудозем.

©Рудозем днес

Последни новини
Хокейният клуб в Чепинци - една приказка с тъжен край
Чепинските хокеисти участваха в турнира в село Баните
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева