Румен Пехливанов: Време е противопоставянето между училищата на територията на общината да престане

Автор:  
Марияна Куцова

„Време е противопоставянето между училищата на територията на общината да престане.”, заяви кметът Румен Пехливанов по време на инициирана от него среща с директорите и учителските колеквиви на училищата и детските градини в община Рудозем.

Провелата се миналата седмица среща бе ръководена лично от кмета, който отбеляза най-важните новости в Закона за предучилищното и училищното образование и посочи основните моменти в евентуалното бъдещо развитие на образователната политика на територията на община Рудозем. Председателят на Общински съвет – Рудозем (ОбС – Рудозем) д-р Владимир Янков и председателят на Комисията по образование, култура, здравеопазване и спорт към ОбС – Рудозем Николина Костадинова също удостоиха събитието с присъствието си, за да отговарят на запитвания, свързани с образователната система в общината.

Срещата с директорите и учителските колеквиви започна с повдигане на темата за професионалното образование и въвеждането на дуално обучение като механизъм за засилване на връзката с местния бизнес, както и с разискване на пиперливия въпрос, касаещ бюджетите на училищата и детските градини.

„Приетият закон създава доста възможности, но и задава доста въпроси. Предстои ни едно сериозно изпитание, тъй като промяната в Закона за предучилищното и училищното образование дава една нова рамка, с която всички ние ще се сблъскаме за първи път.”, каза Пехливанов, след което уточни: „В общи линии имаме 3 училища, от които 2 гимназии, както и достатъчно на брой функциониращи детски градини във всички населени места. По отношение на новата рамка, дуалната форма, гимназиите остават с вариант до XII клас, тъй като на този етап няма идеи за някакво друго решаване на казуса. За училището в Елховец обаче трябва да се вземе сериозно решение. Това, което директорът и учителите на Елховец са коментирали до момента, е училището да стане до X клас. Ако желанието им се осъществи, в община Рудозем ще има три средни училища. Трябва всички заедно и ясно да си дадем сметка и да вземем общо решение, за да направим така, че нашите деца да остават в Рудозем, както и в максимална степен да им осигуряваме това, което евентуално могат да получават от другите училища или по-конкретно от училищата в Смолян. Трябва да видим имаме ли възможността и силите да направим това на територията на общината, защото всички знаем, че сме в пряка зависимост от броя на учениците, когато става въпрос за бюджет. Трябва да направим така, че да дадем същите знания на учениците, но ненатоварвайки излишно бюджетите на родителите, понеже издръжката на ученик в Смолян никак не е малка. Има ученици, които имат заложби, затова те трябва да бъдат развивани. Ако имаме възможност да правим това тук, защо да не го правим? Време е противопоставянето между училищата на територията на общината да престане, защото по-скоро трябва да се конкурираме и да направим така, че да не ни изтичат парите в посока Смолян. Образованието не е сфера, в която може да се прави търговия, но ако предложим алтернативи на учениците и на родителите, няма да загубим тези фондове и източници на финансиране.”

По думите на кмета стана ясно, че има сериозен недостиг на кадри във всяка сфера, водещ до проблеми на бизнеса, което се оказва и основна причина за предприемане на действия от негова страна за провеждане на разговори с ръководствата на местните училища, чрез които да се набележат реалните професионални възможности, съяествуващи на общинско ниво, за да се определят и идеите за професионално образование, които могат да бъдат реализирани в учебните ни заведения.

Пехливанов коментира и как трябва да се съставят, изпълняват и отчитат новите бюджети, съгласно българското законодателство, както и какъв контрол ще упражняват първостепенните разпоредители върху средствата за делегираните от държавата дейности.

Кметът първо обърна внимание на текст, записан изрично в Закона, който гласи, че средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет, като стандартът определя размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност по вида и спецификата на училището или детската градина и формата на обучение между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност, като формулите включват основни и допълнителни компоненти. Формулите се утвърждават от първостепенния разпоредител в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата, като те се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й. Основните компоненти на всяка формула са стандартът и броят на децата и учениците в детските градини и училищата за съответната дейност, а допълнителните компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика, като числеността на персонала и броят на групите и паралелките не могат да бъдат компоненти на формулите.

Градоначалникът подчерта, че не по-малко от 80% от средствата, които ще получават детските градини и училищата по новия закон, ще бъдат базирани на основните компоненти на формулите, а останалите до 20 % – на допълнителните компоненти.

„Трябва да вземем всички обективни фактори и да ги разпишем в една формула, за да може всички Вие да знаете предварително какви са коефициентите и компонентите  на формулата и как тя ще Ви влияе, като ние ще се постараем да обезпечим равен достъп до образование на всични ученици”, категоричен бе Пехливанов.

По думуте му стана ясно, че от следващата календарна година първостепенните разпоредители ще осъществяват контрол върху начина на изразходване на средставата, полагащи се на училищата и детските градини, на всяко тримесечие. Мярката ще бъде въведена с цел недопускане грешки, водещи до шокиращи дефицити, тъй като второстепенните разпоредители ще носят съответната отговорност при евентуален случай на дефицит, възникнал поради липса на ненавременен контрол.

Стана ясно също, че директорите трябва да се придържат и към единния разходен стандарт, когато става дума за подобряване на материалната база.

„Ако надвишите тази сума, която Ви е по бюджет, средствата ще дойдат от общите Ви средства за издръжка. И ако не можете да ги компенсирате, ще се стигне до невъзможност за увеличаване на заплати, до невъзможност за навременно изплащане на заплати и стипендии, до невъзможност за поевтиняване на храна, до липса на достатъчно пари за ток, вода, канцеларски и хигиенни материали и т.н.”, уточни кметът.

„От тази година детските градини също станаха преки конкуренти за средства, затова искам да кажа на всички директори да не подхождат егоистично, следвайки интереса само на своето училище или на своята детска градина. Когато говорим за образование, егоизмът трябва да остане на заден план и трябва да се търси повече консенсус. Предполагам, че и за Общински съвет – Рудозем ще бъде най-лесно да приеме бюджет, около който сме се обединили като консенсус.”, добави градоначалникът.

Румен Пехливанов каза, че за него най-важният компонент на формулата за разпределяне на бюджетните средства, който ще накланя везните значително, ще бъде успехът на учениците, но не този, който може да бъде манипулиран, а този, който се формира на база външни оценявания и матури. Именно затова той апелира към всички директори и учители да се отнасят много сериозно към учебния процес.

Кметът сложи край на темата за бюджетите на училищата и детските градини, отговаряйки на два въпроса, отправени от общинския съветник към ОбС – Рудозем адв. Мая Орманова.

Адв. Мая Орманова: „Смятате ли, че е крайно време общината да спре да събира такси за предучилищните групи в детските градини на територията на община Рудозем, тъй като за тези деца държавата превежда субсидия така, както и за всеки ученик от училище?”

Румен Пехливанов: „Mисля, че го казах, а и в наредбата е записано, че таксите за предучилищните групи са в размер, който покрива разходите за храна, защото те не се делегират и не се предоставят от държавата. Де юре пише, че ни предоставят ресурс за всички разходи, а де факто не ни предоставят даже и средствата, необходими за заплати и осигуровки. Може да се направи една справка в счетоводството и да се види, че 98 хил. лева е дефицитът ни само за заплати и осигуривки в държавно делегираната дейност по единния разходен стандарт. Оттам насетне въобще не коментирам отопление, осветление, разходи за храна и т.н. За съжаление това е един много голям проблем, който сме поставяли неколкократно на всякакви форми на Националното сдружение на общините. Водени са разговори с Министерството на финансите и имаме уверение, въпреки че имахме уверение и предните 3-4 години, че следващата година ще има някакво повишение на стандарта, а и не само на този, тъй като отоплението и храната са функция в „Местни дейности”, а там също имаме много сериозен дефицит. Знаете, че преди време, когато приемахме увеличението на таксата, всички общински съветници бяха с резерви, а и това породи обществено напрежение, защото наистина има родители, които трудно си позволяват плащането й. На последното събиране на Националното сдружение на общините изразих мнение, че ако държавата не може да отдели 100 милиона на година, за да направи абсолютно безплатни всички детски градини, не мисли за бъдещето. Занапред аз ще настоявам това да бъде позиция и на цялото сдружение. Тази година ОбС – Рудозем подкрепи предложението ми в три детски градини, намиращи се на територията на общината, да предприемем мерки за енергийна ефективност, което ще ни даде възможност да спестяваме не малко средства. Ефектът в детските градини е добър, усеща се и мисля, че с това показахме отношението на Община Рудозем, на ОбС – Рудозем и на кмета към системата на образование.”

Адв. Мая Орманова: "В новия закон в чл. 289 ал. 2 е разписано, че първостепенните разпоредители делегират правомощия на директорите на детски градини и училища да  управляват ползваната от тях държавна или общинска собственост. Понеже такава разпоредба в сега действащата наредба на Общински съвет – Рудозем нямаме, смятате ли това да бъде променено и да бъдат предоставени тези имоти за управление на учебните заведения?"

Румен Пехливанов: "В досегашния Закон за предучилищното и училищното образование имаше подобна хипотеза, но може би Вие като юрист по-точно знаете дали е била в абсолютно същия дух. Направихме опит да предоставим на гимназиите в Рудозем и Чепинци правата да отдават под наем, но Административен съд – Смолян отмени решението на ОбС, тъй като това били правомощия, разпоредени в Закона за общинската собственост. Готов съм да коментираме темата и ако има вариант това да се случи и да е законосъобразно, ще се съглася отново да го направим."

 

На срещата с директорите и учителските колективи кметът Румен Пехливанов отвори и темата за перспективите по отношение на бъдещото икономическо разлитие на община Рудозем, но за това четете в следващ наш материал.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Време е противопоставянето между училищата на територията на общината да престане
01.11.2016 | 15:35
3101
снимка: teacher.bg

„Време е противопоставянето между училищата на територията на общината да престане.”, заяви кметът Румен Пехливанов по време на инициирана от него среща с директорите и учителските колеквиви на училищата и детските градини в община Рудозем.

Провелата се миналата седмица среща бе ръководена лично от кмета, който отбеляза най-важните новости в Закона за предучилищното и училищното образование и посочи основните моменти в евентуалното бъдещо развитие на образователната политика на територията на община Рудозем. Председателят на Общински съвет – Рудозем (ОбС – Рудозем) д-р Владимир Янков и председателят на Комисията по образование, култура, здравеопазване и спорт към ОбС – Рудозем Николина Костадинова също удостоиха събитието с присъствието си, за да отговарят на запитвания, свързани с образователната система в общината.

Срещата с директорите и учителските колеквиви започна с повдигане на темата за професионалното образование и въвеждането на дуално обучение като механизъм за засилване на връзката с местния бизнес, както и с разискване на пиперливия въпрос, касаещ бюджетите на училищата и детските градини.

„Приетият закон създава доста възможности, но и задава доста въпроси. Предстои ни едно сериозно изпитание, тъй като промяната в Закона за предучилищното и училищното образование дава една нова рамка, с която всички ние ще се сблъскаме за първи път.”, каза Пехливанов, след което уточни: „В общи линии имаме 3 училища, от които 2 гимназии, както и достатъчно на брой функциониращи детски градини във всички населени места. По отношение на новата рамка, дуалната форма, гимназиите остават с вариант до XII клас, тъй като на този етап няма идеи за някакво друго решаване на казуса. За училището в Елховец обаче трябва да се вземе сериозно решение. Това, което директорът и учителите на Елховец са коментирали до момента, е училището да стане до X клас. Ако желанието им се осъществи, в община Рудозем ще има три средни училища. Трябва всички заедно и ясно да си дадем сметка и да вземем общо решение, за да направим така, че нашите деца да остават в Рудозем, както и в максимална степен да им осигуряваме това, което евентуално могат да получават от другите училища или по-конкретно от училищата в Смолян. Трябва да видим имаме ли възможността и силите да направим това на територията на общината, защото всички знаем, че сме в пряка зависимост от броя на учениците, когато става въпрос за бюджет. Трябва да направим така, че да дадем същите знания на учениците, но ненатоварвайки излишно бюджетите на родителите, понеже издръжката на ученик в Смолян никак не е малка. Има ученици, които имат заложби, затова те трябва да бъдат развивани. Ако имаме възможност да правим това тук, защо да не го правим? Време е противопоставянето между училищата на територията на общината да престане, защото по-скоро трябва да се конкурираме и да направим така, че да не ни изтичат парите в посока Смолян. Образованието не е сфера, в която може да се прави търговия, но ако предложим алтернативи на учениците и на родителите, няма да загубим тези фондове и източници на финансиране.”

По думите на кмета стана ясно, че има сериозен недостиг на кадри във всяка сфера, водещ до проблеми на бизнеса, което се оказва и основна причина за предприемане на действия от негова страна за провеждане на разговори с ръководствата на местните училища, чрез които да се набележат реалните професионални възможности, съяествуващи на общинско ниво, за да се определят и идеите за професионално образование, които могат да бъдат реализирани в учебните ни заведения.

Пехливанов коментира и как трябва да се съставят, изпълняват и отчитат новите бюджети, съгласно българското законодателство, както и какъв контрол ще упражняват първостепенните разпоредители върху средствата за делегираните от държавата дейности.

Кметът първо обърна внимание на текст, записан изрично в Закона, който гласи, че средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет, като стандартът определя размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност по вида и спецификата на училището или детската градина и формата на обучение между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност, като формулите включват основни и допълнителни компоненти. Формулите се утвърждават от първостепенния разпоредител в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата, като те се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й. Основните компоненти на всяка формула са стандартът и броят на децата и учениците в детските градини и училищата за съответната дейност, а допълнителните компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика, като числеността на персонала и броят на групите и паралелките не могат да бъдат компоненти на формулите.

Градоначалникът подчерта, че не по-малко от 80% от средствата, които ще получават детските градини и училищата по новия закон, ще бъдат базирани на основните компоненти на формулите, а останалите до 20 % – на допълнителните компоненти.

„Трябва да вземем всички обективни фактори и да ги разпишем в една формула, за да може всички Вие да знаете предварително какви са коефициентите и компонентите  на формулата и как тя ще Ви влияе, като ние ще се постараем да обезпечим равен достъп до образование на всични ученици”, категоричен бе Пехливанов.

По думуте му стана ясно, че от следващата календарна година първостепенните разпоредители ще осъществяват контрол върху начина на изразходване на средставата, полагащи се на училищата и детските градини, на всяко тримесечие. Мярката ще бъде въведена с цел недопускане грешки, водещи до шокиращи дефицити, тъй като второстепенните разпоредители ще носят съответната отговорност при евентуален случай на дефицит, възникнал поради липса на ненавременен контрол.

Стана ясно също, че директорите трябва да се придържат и към единния разходен стандарт, когато става дума за подобряване на материалната база.

„Ако надвишите тази сума, която Ви е по бюджет, средствата ще дойдат от общите Ви средства за издръжка. И ако не можете да ги компенсирате, ще се стигне до невъзможност за увеличаване на заплати, до невъзможност за навременно изплащане на заплати и стипендии, до невъзможност за поевтиняване на храна, до липса на достатъчно пари за ток, вода, канцеларски и хигиенни материали и т.н.”, уточни кметът.

„От тази година детските градини също станаха преки конкуренти за средства, затова искам да кажа на всички директори да не подхождат егоистично, следвайки интереса само на своето училище или на своята детска градина. Когато говорим за образование, егоизмът трябва да остане на заден план и трябва да се търси повече консенсус. Предполагам, че и за Общински съвет – Рудозем ще бъде най-лесно да приеме бюджет, около който сме се обединили като консенсус.”, добави градоначалникът.

Румен Пехливанов каза, че за него най-важният компонент на формулата за разпределяне на бюджетните средства, който ще накланя везните значително, ще бъде успехът на учениците, но не този, който може да бъде манипулиран, а този, който се формира на база външни оценявания и матури. Именно затова той апелира към всички директори и учители да се отнасят много сериозно към учебния процес.

Кметът сложи край на темата за бюджетите на училищата и детските градини, отговаряйки на два въпроса, отправени от общинския съветник към ОбС – Рудозем адв. Мая Орманова.

Адв. Мая Орманова: „Смятате ли, че е крайно време общината да спре да събира такси за предучилищните групи в детските градини на територията на община Рудозем, тъй като за тези деца държавата превежда субсидия така, както и за всеки ученик от училище?”

Румен Пехливанов: „Mисля, че го казах, а и в наредбата е записано, че таксите за предучилищните групи са в размер, който покрива разходите за храна, защото те не се делегират и не се предоставят от държавата. Де юре пише, че ни предоставят ресурс за всички разходи, а де факто не ни предоставят даже и средствата, необходими за заплати и осигуровки. Може да се направи една справка в счетоводството и да се види, че 98 хил. лева е дефицитът ни само за заплати и осигуривки в държавно делегираната дейност по единния разходен стандарт. Оттам насетне въобще не коментирам отопление, осветление, разходи за храна и т.н. За съжаление това е един много голям проблем, който сме поставяли неколкократно на всякакви форми на Националното сдружение на общините. Водени са разговори с Министерството на финансите и имаме уверение, въпреки че имахме уверение и предните 3-4 години, че следващата година ще има някакво повишение на стандарта, а и не само на този, тъй като отоплението и храната са функция в „Местни дейности”, а там също имаме много сериозен дефицит. Знаете, че преди време, когато приемахме увеличението на таксата, всички общински съветници бяха с резерви, а и това породи обществено напрежение, защото наистина има родители, които трудно си позволяват плащането й. На последното събиране на Националното сдружение на общините изразих мнение, че ако държавата не може да отдели 100 милиона на година, за да направи абсолютно безплатни всички детски градини, не мисли за бъдещето. Занапред аз ще настоявам това да бъде позиция и на цялото сдружение. Тази година ОбС – Рудозем подкрепи предложението ми в три детски градини, намиращи се на територията на общината, да предприемем мерки за енергийна ефективност, което ще ни даде възможност да спестяваме не малко средства. Ефектът в детските градини е добър, усеща се и мисля, че с това показахме отношението на Община Рудозем, на ОбС – Рудозем и на кмета към системата на образование.”

Адв. Мая Орманова: "В новия закон в чл. 289 ал. 2 е разписано, че първостепенните разпоредители делегират правомощия на директорите на детски градини и училища да  управляват ползваната от тях държавна или общинска собственост. Понеже такава разпоредба в сега действащата наредба на Общински съвет – Рудозем нямаме, смятате ли това да бъде променено и да бъдат предоставени тези имоти за управление на учебните заведения?"

Румен Пехливанов: "В досегашния Закон за предучилищното и училищното образование имаше подобна хипотеза, но може би Вие като юрист по-точно знаете дали е била в абсолютно същия дух. Направихме опит да предоставим на гимназиите в Рудозем и Чепинци правата да отдават под наем, но Административен съд – Смолян отмени решението на ОбС, тъй като това били правомощия, разпоредени в Закона за общинската собственост. Готов съм да коментираме темата и ако има вариант това да се случи и да е законосъобразно, ще се съглася отново да го направим."

 

На срещата с директорите и учителските колективи кметът Румен Пехливанов отвори и темата за перспективите по отношение на бъдещото икономическо разлитие на община Рудозем, но за това четете в следващ наш материал.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”