Общинският съвет ще гласува предложението за 5.5 млн. лв. кредит на Пехливанов този четвъртък

За 29 април /четвъртък/ е насрочено заседанието на Общински съвет - гр. Рудозем, на което ще бъде гласувано дали да се поеме дългосрочен дълг в размер на 5.5 млн. лева.

Припомняме, че по така предложеното поемане на дълг общината ще заплати само лихви в размер на над 1.7 млн. лева и то в срок на 20 години.

Ето и поканата за заседнието, която е поместена в сайта на Общинската администрация:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 

           На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и първото редовно заседание на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1.Справка за дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2020 година /вх.№ 70/13.04.2021 г./
Докл: Началник РУ- Мадан
 
2.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г./вх. №40/19.02.2021 г./
Докл: Управител на „СМДЛ Рудозем“ЕООД

 
 3.Актуализация на Бюджета на община Рудозем за 2021 г. в частта „Капиталови разходи“ /вх. № 71/14.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем
 
4.Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на инвестиционни проекти /вх. № 72/15.04.2021 г./;   
 4.1.Приложение
4.2.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 5.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. /вх. № 78 /15.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 6.Постъпило искане с вх. № Р-1118/04.03.2021 г. от Розета Чечкова – Началник на общинска служба по земеделие – Рудозем за предприемане на необходимите действия по предоставяне на земеделски имот /вх. № 73/22.04.2021 г./
6.1.Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
7.Одобряване на Устройствена план-схема на обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 63207.501.134 на Николай Чолаков“ в гр. Рудозем, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /вх. № 74/22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 8.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-нафтово стопанство, УПИ VII-гаражи и изменение на улична регулация. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Рудозем и „РАЙ ГРУП” ООД, гр.Рудозем. /вх. № 81 /23.04.2021 г./
8.1. Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 9.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно ел.захранване на ППС 3295, разположена в ПИ 63207.38.2, м.Мурево, общ.Рудозем, обл.Смолян”/вх. № 83 /23.04.2021 г./;      
9.1.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 10.Продажба на УПИ XIII-57, в кв.5 по плана на с.Елховец – частна общинска собственост, отделно от построената в него триетажна масивна жилищна сграда./вх. № /.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 11.Отдаване под наем – публична общинска собственост /вх. № 77 /22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 12.Отдаване под наем – публична общинска собственост / вх. № 79 /23.04.2021 г
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 13.Искане за авансово плащане към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх.№76/22.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 14.Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх. № 75 /22.04.2021 г./;  
14.1.Запис на заповед
Докл: Кмет на Община Рудозем


 
 15.Предложение за одобряване на промени в общата численост на Общинска администрация – гр.Рудозем. /вх. №82 /23.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 16.Приемане на Общински план за младежта на община Рудозем за 2021 г. /вх. № 84/23.04.2021 г./; 
16.1. План за младеждата на община Рудозем за 2021 г.  
Докл: Кмет на Община Рудозем

17. Отдаване под наем на част от терен - частна общинска собственост
Докл: Кмет на  Община Рудозем


Заседания комисии

Линк за онлайн заседание: тук 
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Общинският съвет ще гласува предложението за 5.5 млн. лв. кредит на Пехливанов този четвъртък
26.04.2021 | 14:56
1581
снимка: teacher.bg

За 29 април /четвъртък/ е насрочено заседанието на Общински съвет - гр. Рудозем, на което ще бъде гласувано дали да се поеме дългосрочен дълг в размер на 5.5 млн. лева.

Припомняме, че по така предложеното поемане на дълг общината ще заплати само лихви в размер на над 1.7 млн. лева и то в срок на 20 години.

Ето и поканата за заседнието, която е поместена в сайта на Общинската администрация:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 

           На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и първото редовно заседание на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1.Справка за дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2020 година /вх.№ 70/13.04.2021 г./
Докл: Началник РУ- Мадан
 
2.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г./вх. №40/19.02.2021 г./
Докл: Управител на „СМДЛ Рудозем“ЕООД

 
 3.Актуализация на Бюджета на община Рудозем за 2021 г. в частта „Капиталови разходи“ /вх. № 71/14.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем
 
4.Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на инвестиционни проекти /вх. № 72/15.04.2021 г./;   
 4.1.Приложение
4.2.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 5.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. /вх. № 78 /15.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 6.Постъпило искане с вх. № Р-1118/04.03.2021 г. от Розета Чечкова – Началник на общинска служба по земеделие – Рудозем за предприемане на необходимите действия по предоставяне на земеделски имот /вх. № 73/22.04.2021 г./
6.1.Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
7.Одобряване на Устройствена план-схема на обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 63207.501.134 на Николай Чолаков“ в гр. Рудозем, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /вх. № 74/22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 8.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-нафтово стопанство, УПИ VII-гаражи и изменение на улична регулация. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Рудозем и „РАЙ ГРУП” ООД, гр.Рудозем. /вх. № 81 /23.04.2021 г./
8.1. Приложения
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 9.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно ел.захранване на ППС 3295, разположена в ПИ 63207.38.2, м.Мурево, общ.Рудозем, обл.Смолян”/вх. № 83 /23.04.2021 г./;      
9.1.Приложение
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 10.Продажба на УПИ XIII-57, в кв.5 по плана на с.Елховец – частна общинска собственост, отделно от построената в него триетажна масивна жилищна сграда./вх. № /.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 11.Отдаване под наем – публична общинска собственост /вх. № 77 /22.04.2021 г./
Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 12.Отдаване под наем – публична общинска собственост / вх. № 79 /23.04.2021 г
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 13.Искане за авансово плащане към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх.№76/22.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 14.Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх. № 75 /22.04.2021 г./;  
14.1.Запис на заповед
Докл: Кмет на Община Рудозем


 
 15.Предложение за одобряване на промени в общата численост на Общинска администрация – гр.Рудозем. /вх. №82 /23.04.2021 г./
  Докл: Кмет на Община Рудозем

 
 16.Приемане на Общински план за младежта на община Рудозем за 2021 г. /вх. № 84/23.04.2021 г./; 
16.1. План за младеждата на община Рудозем за 2021 г.  
Докл: Кмет на Община Рудозем

17. Отдаване под наем на част от терен - частна общинска собственост
Докл: Кмет на  Община Рудозем


Заседания комисии

Линк за онлайн заседание: тук 

Последни новини
Добро представяне на малките хокеисти от Чепинци в Баните
Поздравителен адрес от кмета на с. Чепинци Мустафа Брахимбашев по случай Великденските празници
Пехливанов и съветниците от ДПС добавиха още 5.5 млн. лева към дълговете на общината
Практически идеи за ползване с цел осигуряване на безопасност от зараза в храмовете
Избор на дамски елек – кой е вашият стил?
Общинският съвет ще гласува предложението за 5.5 млн. лв. кредит на Пехливанов този четвъртък
Тайната за крепкото здраве на една родопска баба
Помогнете на нуждаещи се хора от община Рудозем, чрез джамийското настоятелство в гр. Рудозем
Пореден успех за СКТХ "ЧЕПИНЦИ"
Близо 1200 фиданки бяха засадени при днешната акция за залесяване на "Младежи за устойчиво развитие"